enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  1.Загальні положення

    Підготовка фахівців високого рівня потребує наукового підходу до дослідження галузей науки. Якісна дослідницька робота передбачає використання сукупності специфічних прийомів, засобів та інструментів наукового аналізу, які детально розробляються у формі методики конкретного дослідження. Наукові студентські дослідження здійснюються шляхом виконання курсової роботи (наукових рефератів), що є важливим засобом розвитку навичок самостійної наукової творчості, кращого засвоєння теоретичного матеріалу.

     В результаті наукового дослідження студент за власним вибором поглиблює певні аспекти наукової проблеми, які відповідають його інтересам та наближають до майбутньої практичної діяльності.

    У процесі написання курсових робіт студент виявляє своє вміння відбирати, систематизовувати й творчо осмислювати матеріал, працювати зі спеціальною літературою, робити обґрунтовані висновки, знаходити в них головне, точно формулювати та логічно викладати свої думки. Виконання письмових робіт сприяє поглибленому вивченню навчальної дисципліни студентами і є однією з важливих форм перевірки їхніх знань. Оскільки курсова робота є самостійною творчою науковою працею, то вона є обов’язковою для написання всіма студентами за спеціальностями перепідготовки. 

     Відповідно до навчальних планів ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» для усіх студентів 1 курсу спеціальностей перепідготовки та студентів 2 курсу спеціальності перепідготовки «Правознавство» передбачено написання курсових робіт . Розробка рекомендованих тем курсових робіт із закріплених навчальних дисциплін здійснюється кафедрами, що не позбавляє можливості студента за погодженням із кафедрою сформулювати тему самостійно (додаток №1).

     Тема курсової роботи обирається на основі вивченого матеріалу відповідної навчальної дисципліни. Після обрання теми відповідно до рекомендованого переліку студент подає заяву на ім'я директора Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання з чітко сформульованою назвою теми курсової роботи, а при бажанні зазначає прізвище наукового керівника. Тема курсової роботи і науковий керівник закріплюються за студентом розпорядженням по інституту. Зміна затвердженої теми курсової роботи допускається, як виняток,  при наявності поважних причин.

     Допускається зарахування, відповідно до рішення кафедри, як курсової роботи активної наукової творчості студентів з їх доповідями та науковими повідомленнями на наукових гуртках та наукових студентських конференціях. Під час написання курсових робіт студенти перепідготовки  можуть звертатись за консультаціями до викладачів кафедри.

     Найвищий рівень наукового дослідження досягається при тривалій роботі студента над  науковою проблемою. За місяць до початку екзаменаційної сесії студент подає чи надсилає поштою виконану курсову роботу до Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання, де вона реєструється у відповідному журналі й передається під розпис на перевірку науковому керівнику.

     На кожну курсову роботу науковий керівник дає рецензію. У випадку не зарахування курсової роботи роботи студент зобов'язаний її доопрацювати відповідно до  зауважень викладача у  визначені терміни.

  1. Критерїї оцінки курсової роботи:

  1) ступінь розробки теми;

  2) повнота, охоплення рекомендованої та основної літератури, нормативних актів та вимог практичної діяльності;

  3) правильність і наукова обгрунтованість  теоретичних висновків;

  4) творчий підхід до розробки теми;

  5) стиль викладу і грамотність;

  6) оформлення курсової роботи відповідно до встановлених вимог, викладених нижче.

     Курсову роботу, допущену до захисту науковим керівником, студент захищає перед комісією. Склад комісії визначає директор Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання з кожної дисципліни окремо. Під час захисту роботи студенту ставляться запитання за темою дослідження. Повнота відповідей студента, зміст курсової роботи та якість її оформлення комісія оцінює комплексно, за 4-бальною шкалою оцінювання. Комісія, визначивши оцінку, виставляє її до відомості. Захищені курсові роботи здаються до інституту й зберігаються в архіві на протязі 3-х років після часу закінчення студентом навчального закладу.

     Студент, який не виконав курсову роботу або отримав на захисті незадовільну оцінку, до екзаменів не допускається.

  2. Структура курсової роботи

     Курсова робота повинна містити;

  1) титульний аркуш;

  2) зміст (план);

  3) вступ;

  4) перелік умовних позначень (при необхідності);

  5) основну частину курсової роботи;

  6) висновки;

  7) список використаних джерел;

  8) додатки (при необхідності).

  3.Вимоги до змісту курсової  роботи

     Після затвердження теми курсової роботи студент, за погодженням з науковим керівником, складає орієнтовний план написання курсової роботи. Обов'язковим правилом вибору теми дослідження є попередня належна теоретична підготовка, тобто відповідне оволодіння необхідним матеріалом за предметом даного дослідження.

     При роботі над обраною темою студенту необхідно спочатку вивчити підібрані джерела. Всі джерела умовно можна поділити на такі групи: документи державних установ, збірники документів і матеріалів, монографії та статті, мемуари та спогади, періодичні видання, довідкова література, дисертації та автореферати, матеріали практики, архівні матеріали. При цьому доцільно робити виписки у вигляді цитат або вільного переказу певних положень. Після вивчення необхідної літератури, зібравши достатній матеріал для висвітлення теми, слід приступити до його повної обробки, упорядкування, аналізу і викладу відповідно до плану. Студент повинен виразно, розбірливо, зрозуміло та логічно висвітлювати свої й запозичені з використаних джерел думки. При цьому недопустиме зловживання цитатами, їх потрібно вживати для підтвердження своїх або чужих думок у тій частині, яка безпосередньо стосується обраної теми роботи. Необхідно, щоб студент при виконанні роботи висловлював власне ставлення до описуваної проблеми та оцінок її у підібраній літературі. Тобто, при написанні   курсової роботи потрібно уникати поверхневого висвітлення, загальних фраз, а особливо дослівного переписування з використаних джерел, що приведе до негативної оцінки роботи викладачем й повернення її на доопрацювання.

     В загальному, курсова робота виконується акуратно, грамотно, а основні її положення й ідеї мають бути чітко і правильно сформульовані.

    Структурні елементи курсової роботи повинні відповідати встановленим вимогам.

     Титульний аркуш курсової роботи містить найменування міністерства, вищого навчального закладу та кафедри, де виконана робота, тему курсової роботи, номер навчальної групи, прізвище, ім'я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника, місто і рік (додаток №2).

    Зміст подають на початку курсової роботи, він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, підпунктів (якщо вони мають заголовки), зокрема: вступу, розділів, підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків (додаток №3).

    Перелік  умовних  позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності). Якщо в курсовій роботі вжита специфічна термінологія, а також використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути  поданий у курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, а справа - їх детальну розшифровку. Якщо в курсовій роботі використані спеціальні терміни, позначення, скорочення повторюються менше трьох разів - перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

     У вступірозкривається сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику курсової роботи, при виконанні роботи висловлював власне ставлення до описуваної проблеми та оцінок її у підібраній літературі. Тобто, при написанні   курсової роботи потрібно уникати поверхневого висвітлення, загальних фраз, а особливо дослівного переписування з використаних джерел, що приведе до негативної оцінки роботи викладачем й повернення її на доопрацювання.

     В загальному, курсова робота виконується акуратно, грамотно, а основні її положення й ідеї мають бути чітко і правильно сформульовані.

    Структурні елементи курсової роботи повинні відповідати встановленим вимогам.

     Титульний аркуш курсової роботи містить найменування міністерства, вищого навчального закладу та кафедри, де виконана робота, тему курсової роботи, номер навчальної групи, прізвище, ім'я, по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання,  посаду, прізвище, ім'я, по-батькові наукового керівника, місто і рік (додаток №2).

    Зміст подають на початку курсової роботи, він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів, підпунктів (якщо вони мають заголовки), зокрема: вступу, розділів, підрозділів, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків (додаток №3).

    Перелік  умовних  позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (за необхідності). Якщо в курсовій роботі вжита специфічна термінологія, а також використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення, то їх перелік може бути  поданий у курсовій роботі у вигляді окремого списку, який розміщується перед вступом. Перелік треба друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять скорочення, а справа - їх детальну розшифровку. Якщо в курсовій роботі спеціальні терміни, позначення, скорочення повторюються менше трьох разів - перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні.

    У вступірозкривається сутність і стан наукової проблеми (задачі) та її значущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, обгрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подають загальну характеристику курсової роботи, доводять актуальність теми, де шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими висвітленнями проблеми обґрунтовують актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної галузі, зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами; висвітлюють мету і задачі дослідження; наукову цінність отриманих висновків та практичне значення результатів дослідження.

    Основна частина складається з розділів і підрозділів (пунктів і підпунктів). Кожен розділ повинен починатися з нової сторінки. В розділах основної частини подається огляд літератури за темою, виклад загальної методики досліджень, визначається мета дослідження, здійснюється теоретичне дослідження та проводяться порівняльні оцінки. Виклад повинен бути чітким, конкретним, охоплювати тільки ті питання, що стосуються теми, органічно з нею пов’язані. загальноісторичні, загальнополітичні питання слід висвітлювати стисло, основна увага повинна приділятися державно-правовим проблемам. В кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладом наведених у розділі наукових і практичних результатів.

    У висновках викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, отримані в процесі дослідження, яке проводилось при написанні курсової роботи, та значення для науки і практики проблеми, висвітленої у курсовій роботі. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обгрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання. У висновках розкриваються методи вирішення наукової проблеми, поставленої в курсовій роботі,  її практичний аналіз, порівняння з іншими шляхами  розв’язання.

    Список використаних джерел слід розміщувати за абеткою з наскрізною нумерацією, об'єднуючи ці джерела в певні групи, які наводилися вище (додаток №4).

    Додатки включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття курсової роботи, який може бути у вигляді схем, таблиць, нормативно-правових актів, інструкцій, положень.

    На останній сторінці після висновків студент ставить свій підпис і дату виконання.

  4. Правила оформлення курсових  робіт.

    Курсова робота друкується в текстовому редакторі “Word” на аркушах білого паперу формату А-4 (210-297 мм) з використання шрифта “TimesNewRoman” та висоти букв “14”. Текст необхідно друкувати, залишаючи ліве поле – 25 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка – чорного кольору, відстань між рядками – 1,5 інтервала, текст - до 30 рядків на сторінку. Обсяг курсової роботи не повинен перевищувати 25 форматних друкованих сторінок.

    Щільність тексту повинна бути однаковою. Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, умовні знаки можна пастою тільки чорного кольору. Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту машинописним способом.

    Заголовки структурних частин курсової роботи: “ЗМІСТ”, “ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” - друкують великими літерами, симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами, крім першої великої з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки підпунктів друкують маленькими літерами, крім першої великої з абзацного відступу. Відстань між заголовком та текстом (за виключенням заголовку пункту) повинна дорівнювати 2 інтервалам. Кожну структурну частину курсової роботи необхідно розпочинати з нової сторінки.

    Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів подається арабськими цифрами без знака «№». Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок роботи. На ньому номер сторінки не ставлять, а на наступних - номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

    Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”. Після номеру крапку не ставлять й з нового рядка друкують заголовок розділу.

    Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу та порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна також стояти крапка. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу (додаток №3).

    При написанні роботи студент повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, з яких наводяться відомості у курсовій роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи й перевірити достовірність цитат документа, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту. Якщо використовуються відомості, матеріали з монографії із великою кількістю сторінок, тоді необхідно вказати номери сторінок, на які дано посилання.

    Посилання в тексті курсової роботи на джерела слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком посилань. При посиланнях на джерела у виносках вони мають відповідати бібліографічному опису за переліком  посилань із зазначенням номера й відповідним поданням виноски (додаток №5).

  Додаток №1

  Орієнтовна тема курсової роботи, рекомендована кафедрою

  Тема №20. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку

  РОЗДІЛ 1

  Юридична характеристика адміністративних правопорушень на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку.

  РОЗДІЛ 2

  Особливості провадження в справах про адміністративні правопорушення на транспорті, в галузі шляхового господарства і зв’язку.

  РОЗДІЛ 3

  Юрисдикція ОВС в справах про адміністративні правопорушення на транспорті.

  Додаток №2

  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет

  імені Василя Стефаника»

  Інститут  післядипломної освіти

  та довузівської підготовки

   

                                                                  Кафедра

                                                                  кримінального процесу та криміналістики

                                                                  Варіант №20

   

   

   

   

  КУРСОВА РОБОТА

   

  ”ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ПРИЗНАЧЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ НА ДОСУДОВОМУ СЛІДСТВІ”

   

                                                                                     Виконав:

                                                                                     студент групи ПР-1

                                                                                     Перепелиця М.В.

   

                                                                                     Науковий керівник:

                                                                                     кандидат юридичних наук

                                                                                     професор кафедри

                                                                                     Лукерчук В.П.

  Івано-Франківськ

  2015 рік

  Додаток №3

  ЗМІСТ

                                                                                             стор.

  ВСТУП                                                                                  3

           РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ РОЗКРАДАНЬ

  1.1.         Об’єкт та предмет розкрадання                            4

                              1.2.   Способи розкрадання                       6

                              1.3.   Кваліфікуючі ознаки розкрадань    11

                              1.4.   Розміри розкрадань                          15

           РОЗДІЛ 2   КВАЛІФІКАЦІЯ РОЗКРАДАННЯ ДЕРЖАВНОГО ТА  КОЛЕКТИВНОГО МАЙНА ШЛЯХОМ ПРИВЛАСНЕННЯ, РОЗТРАТИ АБО ЗЛОВЖИВАННЯ ПОСАДОВИМ СТАНОВИЩЕМ

  2.1.         Розкрадання державного або               

  колективного майна шляхом

  привласнення                                                                         20

  2.2.         Розкрадання державного або

  колективного майна шляхом

  розтрати або зловживання посадовим

  становищем                                                                            22

           ВИСНОВКИ                                                                  25

           СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                     26

           ДОДАТКИ                                                                      27

   

   

   

   

   

   

   

  Додаток №4

   

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

   

  1.  Конституція України. – К., 1996 (зі змінами).

  2.  Вісник Верховного СудуУкраїни. - 2012.   № 4.- С.10-12.

  3.  Горбачовська У. В. "Особливості кримінологічної характеристики вбивств на замовлення” //Право України. – 2007. №5. - С.59.

  4. Збірник інформаційних листів Генеральної прокуратури України і прокуратур областей про позитивний досвід роботи. -  К.,2004. - С. 35-88.

  5. Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах. - Львів : Вид-во юрид. фак. Львів ДУ. - І998.

  6. Інструкція щодо констатації смерті людини на підставі смерті мозку. Затверджена наказом МОЗ України № 226 від 25.09.2010 р.

  7. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності. - К. Юрінком,1996.

  8. Кримінальне право України: Особлива частина /За ред,проф. М.І.Бажанова, В.Я.Тація. В.В.Сташиса/. - К: Юрінком Інтер. 2012.

  9. Кримінальне право України: Особлива частина. К.,2012 .

  10.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. - К., Юрінком, 2004 р.

  11.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України від 05.04.2001 року /За ред. М.І.Мельника, М.І.Хавронюка. - К. Каннон, А.С.К., 2002. - С.279.

  12.Пилипчук П. Мельник М. "Проблеми кваліфікації умисного вбивства, вчиненого на замовлення" //Право України. - 1999.  №2.- С.31.

   

   

   

  Додаток №5

     Під час роботи з різними джерелами науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, оскільки найменше скорочення може спотворити зміст, викладений автором. У тексті курсової роботи при згадуванні прізвища автора спочатку пишуть його ініціали, а потім саме прізвище (М.І.Мельник, М.І.Хавронюк і т.д.). У виносці ж, навпаки, спочатку вказується прізвище, а потім ініціали автора (Мельник М.І., Хавронюк М.І.). Посилання в тексті на джерела наводять у квадратних дужках із зазначенням джерела та сторінки. Перша цифра у квадратних дужках відповідає номеру джерела у списку використаних джерел, друга –  номеру сторінки (наприклад, [32, с. 85]).

     При використанні наукової праці (книжки, статті, монографії) вперше у виносці зазначаються всі вихідні дані, тобто прізвище, ініціали автора, назва, місце видання, видавництво, рік видання, сторінка, з якої взято цитату чи факт. При цьому необхідно дотримуватись встановлених правил оформлення (маються на увазі розділові знаки). При дальшому згадуванні тієї ж праці у виносці досить зазначити автора, написати «Вищевказана праця» та вказати номер сторінки.

    При використанні статті у виносці зазначається прізвище та ініціали автора, назва статті, а далі, через дві риски( // ), назва журналу, рік видання, номер, сторінка, на якій знаходиться відповідний текст. При використанні колективних праць (більше ніж три автора) зазначається назва праці, прізвище та ініціали її відповідального редактора, а також  інші вихідні дані.

  ______________________________________

  [1]  Міллер А. Що таке причини та умови злочинів ? // Право України. – 2007. - №5. – С.89-92.

  2  Іванов Ю. Профілактика злочинності та архітектурне планування міського будівництва: їх взаємозв’язок // Право України. – 2010. - №6 – С.96-98.  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.