enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню
  Програмові вимоги

  Оновлені програмові вимоги до державної атестації в 2017 році 

  розміщені на сторінках спеціальностей післядипломної освіти  Програмові вимоги до державного комплексного іспиту із фахових дисциплін для випускників ІПОДП спеціальності “Психологія”, освітній рівень “спеціаліст”

   

  Психологія особистості

   

  1.        Актуальність психологічної проблематики особистості в умовах трансформації технократичної цивілізації у інформаційну.

  2.        Блочний підхід до особистості. Характеристики понять: людина, індивід, особистість, індивідуальність, суб’єкт.

  3.        Конституційно-антропометричний підхід до особистості. Концепція Е. Кречмера.

  4.        Епілептоїдний характер за П.Б.Ганнушкіним.

  5.        Конституційно-антропометрична концепція Шелдона. Ендоморфність, екзоморфність, мезоморфність. Вісцеротонія, церебротонія, соматотонія.

  6.        Мотиваційно-динамічна природа особистості З. Фройда. Libido, Tanatos, Mortido, Id, Ego, Super-Ego.

  7.        Модель “Великої п’ятірки” та її значення у сучасній персонології.

  8.        Механізми психологічного захисту.

  9.        Духовна природа особистості. Духовність. Моральність.

  10.    Основний психологічний зміст християнської любові.

  11.    Класичні структури особистості.

   

  Психологія конфлікту

   

  1.        Поняття про конфлікт. Функції конфлікту.

  2.        Психологічна характеристика міжособистісних конфліктів.Принципи безконфліктного спілкування.

  3.        Внутрішньоособистісні конфлікти: психологічна характеристика, причини виникнення, особливості подолання.

  4.        Сімейні конфлікти.

  5.        Структура конфлікту.

  6.        Основні напрями управління конфліктами.

  7.        Конфлікти в організаціях: характеристика, класифікація, специфіка попередження, роз вязання.

  8.        Педагогічні конфлікти: психологічна характеристика, причини виникнення, особливості управління.

   

  Соціальна психологія

   

  1.        Соціальна психологія як самостійна галузь науки. Її предмет, об’єкт та структура.

  2.        Завдання та функції соціальної психології.

  3.        Основні поняття соціальної психології.

  4.        Взаємозв’язок соціальної психології з іншими галузями знань.

  5.        Соціальна психіка та її функції.

  6.        Поняття методології науки. Методологічні принципи соціальної психології.

  7.        Особливості та етапи проведення соціально-психологічного дослідження.

  8.        Загальна характеристика розвитку вітчизняної соціальної психології.

  9.        Класифікація та загальна характеристика методів дослідження в соціальній психології.

  10.    Спостереження та експеримент в соціальній психології.

  11.    Опитування: види та суть.

  12.    Тестування в соціальній психології.

  13.    Метод вивчення документів.

  14.    Соціометрія та референтометрія.

  15.    Передумови виникнення соціальної психології в надрах філософії та соціології.

  16.    Перші соціально-психологічні концепції та їх вплив на становлення та розвиток соціальної психології («психологія народів», «психологія мас», «теорія інстинктів соціальної поведінки»).

  17.    Експериментальний період у розвитку соціальної психології.

  18.    Основні теоретичні напрями західної соціальної психології.

  19.    Особливості становлення та розвитку вітчизняної соціальної психології.

  20.    Взаємозв’язок особистості і суспільства як соціально-психологічна проблема. Активність особистості як форма її взаємодії з суспільством.

  21.    Співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».

  22.    Соціально-психологічна структура особистості.

  23.    Комунікативний потенціал особистості.

  24.    Психоаналітичний підхід до розуміння особистості (З.Фройд, К.Юнг, А.Адлер).

  25.    Розуміння особистості з позицій гуманістичної психології (К.Роджерс, А.Маслоу).

  26.    Акмеологічний підхід до вивчення особистості.

  27.    Поняття соціалізації. Сфери, стадії, інститути та механізми соціалізації особистості.

  28.    Віковий аспект соціалізації особистості.

  29.    Особливості соціалізації особистості у кризові та стабільні періоди життя.

  30.    Особливості соціалізації особистості у стабільні та нестабільні періоди життя суспільства.

  31.    Аналіз феноменів, що мають місце у процесі соціалізації індивіда:«асоціалізація», «десоціалізація», «соціально-психологічна дезадаптація», «ресоціалізація», «соціальна реабілітація».

  32.    Входження особистості у групу та становлення у ній.

  33.    Статусно-рольова реалізація особистості у групі.

  34.    Соціально-статева диференціація індивіда у групі.

  35.    Поняття соціальної установки. Структура та функції атитюдів.

  36.    Соціальна установка та поведінка особистості.

  37.    Позитивний та негативний вплив групи на особистість.

  38.    Спілкування як соціально-психологічний феномен.

  39.    Структура, функції, види спілкування.

  40.    Форми спілкування.

  41.    Гендерні особливості спілкування.

  42.    Труднощі, бар’єри та деформації спілкування.

  43.    Етнопсихологічний контекст спілкування.

  44.    Комунікативний простір в міжособистісних стосунках. Структура комунікативного процесу.

  45.    Психологія виголошування інформації та слухання. Види слухання.

  46.    Вербальна та невербальна комунікація.

  47.    Комунікативні бар’єри.

  48.    Загальна характеристика взаємодії. Взаємодія і спільна діяльність.

  49.    Альтруїзм, дружба, любов у міжособистісній взаємодії.

  50.    Конфліктна взаємодія. Стратегія поведінки особистості у ситуації конфлікту.

  51.    Деструктивні форми взаємодії.

  52.    Спілкування як сприйняття один одного (перцептивний аспект спілкування).

  53.    Ефекти міжособистісного сприйняття.

  54.    Механізми міжособистісного взаєморозуміння (ідентифікація, емпатія, рефлексія, стереотип, установка, каузальна атрибуція).

  55.    Характеристика способів впливу в процесі спілкування (переконання, навіювання, наслідування, соціальне зараження).

  56.    Сутність соціально-психологічного підходу до групи.

  57.    Основні характеристики групи. Види груп.

  58.    Основні підходи до дослідження малої групи.

  59.    Класифікації малих соціальних груп.

  60.    Структура малої соціальної групи.

  61.    Соціально-психологічна характеристика сім’ї як малої соціальної групи.

  62.    Комунікативний потенціал малої соціальної групи групи.

  63.    Поняття групової динаміки, її механізми.

  64.    Стадії розвитку групи.

  65.    Нормативна поведінка в групі.

  66.    Вплив норм більшості. Вплив норм меншості.

  67.    Лідерство і керівництво в групі. Стилі лідерства і керівництва.

  68.    Психологія прийняття групового рішення.

  69.    Групова згуртованість та групові конфлікти.

  70.    Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в групі

  71.    Класифікація та особливості розвитку великих соціальних груп.

  72.    Психологія соціальних класів і соціальної стратифікації.

  73.    Соціально-психологічний аналіз етнічних груп.

  74.    Психологія великих стихійних груп: маси, натовпу, публіки, аудиторії.

  75.    Психологія соціальних рухів.

  76.    Соціальна психологія міжгрупових відносин.

  77.    Соціальна психологія злочинних спільнот і груп.

  78.    Суспільна й масова свідомість.

  79.    Стійкі регулятори поведінки: традиції, звичаї.

  80.    Масова комунікація.

  81.    Мода, чутки та їх вплив на масову свідомість. Паніка.

  82.    Психологія маніпулювання масовою свідомістю.

  83.    Загальна характеристика прикладної соціальної психології.

  84.    Соціально-психологічна діагностика.

  85.    Соціально-психологічний тренінг.

  86.    Основні сфери застосування прикладної соціальної психології.

   

  Загальна психологія

   

  1.        Поняття про психологію як науку.Предмет та завдання загальної психології.

  2.        Галузі сучасної психології. Психологія серед інших наук.

  3.        Неекспериментальні психологічні методи дослідження.

  4.        Експериментальні психологічні методи дослідження.

  5.        Еволюція форм відображення: подразливість, чутливість, інтелект.

  6.        Свідомість як вища форма психічного відбраження. Структура свідомості.

  7.        Основні види мотиваційних станів: потреба, потяг, мотив бажання,інтерес, пристрасть, прагнення, схильність, установка.

  8.        “Я-концепція” особистості.

  9.        Поняття про відчуття. Види відчуттів, властивості відчуттів.

  10.    Поняття про сприймання, властивості сприймання.

  11.    Поняття про пам’ять, види пам’яті.

  12.    Поняття про уяву. Способи створення образів уяви.

  13.    Мислення як вищий рівень пізнавальної діяльності людини.

  14.    Увага. Види уваги. Властивості уваги.

  15.    Поняття про емоції та почуття.

  16.    Задатки, здібності, талант, геніальність.

  17.    Поняття про темперамент. Природа темпераменту. Властивості темпераменту.

  18.    Поняття про характер. Структура характеру.

   

  Вікова і педагогічна психологія

   

  1.        Вікова і педагогічна психологія як галузь психологічних знань.

  2.        Психологічна характеристика дітей переддошкільного віку.

  3.        Психологічна характеристика дітей дошкільного віку.

  4.        Психологічна характеристика учнів молодшого шкільного віку.

  5.        Психологічна характеристика підлітка.

  6.        Психологічна характеристика старшого шкільного віку.

  7.        Психологічна характеристика особистості вчителя.

  8.        Мета, завдання і функції шкільної психологічної служби.

   

  Основи психокорекції

   

  1.        Поняття про експресивну психотехніку.Психогімнастика як метод комплексної експресивної психокорекції.

  2.        Діагностика і корекція тривожності у дітей.

  3.        Вимірювання і засоби зменшення дитячої імпульсивності.

  4.        Визначення і послаблення агресивності у дітей.

  5.        Діагностика і психокорекція асоціальної та нечесної поведінки у дітей.

  6.        Психотехнічні прийоми визначення і подолання замкнутості у дітей.

  7.        Діагностика і корекція раннього дитячого аутизму.

  8.        Психологічна допомога невпевненим дітям.

  9.        Виявлення і методи зменшення екстернальності у дітей.

  10.    Вимірювання і засоби посилення естетичної чутливості у дітей.

  11.    Зміст завдання і процедури Т– груп.

  12.    Комунікативний тренінг для підлітків.

   

  Психодіагностика в практичній психології

   

  1.      Предмет та завдання психоліагностики.

  2.      Мета психодіагностики як галузі психологічної науки.

  3.      Психологічний діагноз. Види психологічного діагнозу.

  4.      Класифікація методів психодіагностики.

  5.      Основні категорії психодіагностики.

  6.      Психологічна сутність тестів. Сильні та слабкі їх сторони.

  7.      Основні психологічні характеристики тесту.

  8.  Основні вимоги до організації процедури тестування.

  9.      Основні умови ефективного тестування.

  10.  Вимоги до повідомлення тестових результатів.

  11.  Експериментатор та ситуативні змінні.

  12.  Соиіально-етичні аспекти тестування та громадянські права.

  13.  Загальне поняття про стандартизацію тестових результатів.Значення стандартизації в психодіагностиці. Види стандартизації.

  14.  Частотний розподіл. Особливості використання при обробці тестових результатів.Гістограми.

  15.  Процентильна оцінка. Значення процентильної оцінки при стандартизації результатів тестування. Особливості знаходження процентильної оцінки.

  16.  Типи стандартних шкал. Особливості переведення “сирої” оцінки у стандартні шкали.

  17.  Використання Z-шкали у психодіагностиці. Особливості перетворення “сирої” оцінки yZ-шкалу.

  18.  Шкала станайнів.Особливості перетворення “сирої” оцінки у шкалу станайнів.

  19.  Т-шкала. Особливості перетворення “сирої” оцінки у Т-шкалу.

  20.  Міри центральної тенденції. Види,мір центральної тенденції.

  21.  Міри взаємозв'язку. Можливості коефіцієнтів кореляції. Види коефіцієнтів кореляції.

  22.  Статистична значущість тесту та коефіцієнти кореляції. Значення статистичної значущості тесту при інтерпретації кофіцієнтів кореляції.      

  23.  Коефіцієнт кореляції Пірсона. Особливості визначення коефіцієнту кореляції Пірсона.

  24.  Коефіцієнт рангової кореляції Спірмена.Особливості визначення коефіцієнту кореляції Спірмена.

  25.  Коефіцієнт рангової кореляції Кендела. Особливості визначення коефіцієнту кореляції Кендела.

  26.  Типи та види шкал. Номінативні та вербальні.

  27.  Загальне поняття про надійність та статистичну значущість тесту.

  28.  Типи надійності. Джерела дисперсії помилки.

  29.  Ретестова надійність.

  30.  Надійність паралельних форм.

  31.  Надійність методом розщеплення. Формула Спірмена-Брауна.

  32.  Надійність суб'єктивних оцінок.

  33.  Істинна дисперсія та дисперсія помилки. Процедурні особливості знаходження істинної дисперсії:та дисперсії помилки.

  34.  Загальне поняття про валідність тесту. Види валідності.

  35.  Валідність за змістом. Особливості розробки матриці специфікації.

  36.  Валідність за критерієм. Поточна та прогностична валідності.

  37.  Методи визначення валідності за критерієм.

  38.  Конструктна валідність. Методи визначення конструктної валідності.

  39.  Порівняльна характеристика різних типів валідності.

  40.  Контент-аналітична процедура як метод психодіагностики.

  41.  Діагностичні можливості методу контент-аналізу.

  42.  Основні вимоги до проведення контент-аналітичної процедури. Основні етапи проведення.

  43.  Основні методи обробки результатів контент-аналізу. Факторний аналіз. Коефіцієнт Яніса. Коефіцієнт Осгуда.

  44.  Основні вимоги до розробки матриці-класифікатора у контент-аналізі.

  45.  Проективні методи. Особливості використання проективних методів у психодіагностиці.

  46.  Класифікація проективних методів.

  47.  Концептуальні підходи дослідження міжособистісних взаємин.

  48.  Особливості діагностики взаємин у групі за допомогою соціометрії.

  49.  Особливості діагностики взаємин у групі за допомогою референтометрії.

  50.  Особливості діагностики взаємин у групі за допомогою рейтингу.

  51.  Методика "Малюнок сім'ї”: діагностика, процедура та способи інтерпритації.

  52.  Діагностика міжособистісних взаємин на основі закономірностей практичної поведінки людей.

  53.  Діагностика міжособистісних взаємин на методиках спостереження та експертних оцінок інтеракцій.

  54.  Методики діагностики індивідуальних властивостей, які впливають на міжособистісні ставлення.

  55.  Виявлення міжособистісних взаємин модифікованим варіантом інтерперсональної діагностики тесту Лірі.

  56.  Деякі специфічні особливості концептуальних підходів вивчення мотивації.

  57.  Вимірювання мотивації досягнень. Методики діагностики мотивації досягнень.

  58.  Аналіз мотиваційних тенденцій на основі індикаторних особливостей.

  59.  Вимірювання мотивації афиляції. Методики діагностики мотивації афиляції.

  60.  Стандартизовані методики діагностики мотивації: діагностична процедура та способи інтерпритації.

  61.  Проективні методики діагностики мотивації особистості: діагностична процедура та способи інтерпритації.

  62.  Методика Розенцвейга у діагностиці мотивації: діагностична процедура та способи інтерпритації.

  63.  Методика ТГФ (тест гумористичних фраз) у діагностиці мотивації: діагностична процедура та способи інтерпритації.

  64.  Методика “Незавершених речень” у діагностиці мотивації: діагностична процедура та способи інтерпритації.

  65.  Аналіз концепції фунціонування самосвідомості.

  66.  Самосзіломість як об’єкт психодіагностики.

  67.  Методи психодіагностики самосвідомості.

  68.  Запитальник самовідношення та його процедурні особливості. В.В.Століна.

  69.  Методика семантичного диференціалу Ч.Осгуда: діагностична процедура та способи інтерпритації.

  70.  Методика Q-сортування у діагностиці самосвідомості: діагностична процедура та способи інтерпритації.

  71.  Методика "Співставлення якостей” Абрамової у діагностиці Я-концепції: діагностична процедура та способи інтерпритації.

  72.  Процедура та специфіка виявлення самооцінки.

  73.  Психодіагностика конституційних диспозицій особистості.

  74.  Методика Я.Стреляу. Шкала оцінок для вимірювання реактивності.

  75.  Методи дослідження індивідуальних психологічних властивостей особистості.Опиту вальник В.М.Русалова.

  76.  Осооистісний опитувальник Я.Стреляу.

  77.  Вимірювання соціатьно-зумовлених диспозицій особистості (характер).

  78.  Шкала реактивної та особистісної тривожності Ч.Спілбергера - Ю.Ханіна.

  79.  Самооцінка психічного стану: самопочуття, загальна активність, настрій (САН).

  80.  Діагностика емпатійності. Методики діагностики.

   

  Основи психологічного консультування

   

  1.        Поняття про психологічне консультування. Теоретико-методологічна база психологічного консультування.

  2.        Мета та завдання ПК. Види психологічного консультування.

  3.        Терапевтичний клімат ПК (фізичний, емоційний) та етикет.

  4.        Основні форми проведення ПК. Класифікація ПК за тривалістю.

  5.        Вплив професійної діяльності на особистість консультанта (синдром згорання).

  6.        Етичні принципи консультативної діяльності. Права клієнта психологічного консультування.

  7.        Умови ефективності консультативного процесу.

  8.        Комунікативні техніки консультативного процесу.

  9.        Невербальні техніки.

  10.    Особливості застосування тестових методик в практиці ПК.

  11.    Перенос у консультуванні: визначення, риси та значення.

  12.    Контрперенос у консультуванні: причини виникнення та значення.

  13.    Залежність консультативного контакту від теоретичної орієнтації консультанта. Визначення та риси консультативного контакту в залежності від теоретичної орієнтації консультанта.

  14.    Елементи класичного психоаналізу З.Фрейда у практиці ПК.

  15.    Характеристика консультативного процесу в руслі аналітичної психології К.Юнга.

  16.    Характеристика консультативного процесу в руслі індивідуальної психології А.Адлера.

  17.    Екзистенційна парадигма в психологічному консультуванні (І.Ялом та І.Мей)

  18.    Клієнт-центрований підхід у консультуванні.

  19.    Раціонально-емоційне поведінкове консультування.

  20.    Логотерапія В.Франкла у практиці ПК.

   

  Програмові вимоги до державного комплексного іспиту із фахових дисциплін для випускників ІПОДП спеціальності “Соціальна педагогіка”, освітній рівень “спеціаліст”

   

  Інтегровані курси з соціально-педагогічної діяльності

   

  1.        Соціальна педагогіка як наука: основні поняття, об'єкт, предмет, проблеми дослідження.

  2.        Пріоритетні завдання та функції соціальної педагогіки як науки на сучасному етапі.

  3.        Суб'єкти та об'єкти соціально-педагогічної діяльності.

  4.        Принципи соціально-педагогічної діяльності.

  5.        Суть та структурні компоненти соціально-педагогічної діяльності як процесу.

  6.        Сфери діяльності соціального педагога, особливості соціально-педагогічної діяльності в залежності від типу навчального закладу.

  7.        Характеристика основних напрямів та форм професійної діяльності соціального педагога.

  8.        Загальні та специфічні функції соціального педагога. Соціальні ролі соціального педагога.

  9.        Професійно значущі якості соціального педагога. Вимоги до особистості соціального педагога на сучасному етапі.

  10.    Критерії та показники ефективності роботи соціального педагога. Вимоги до оцінки діяльності соціального педагога.

  11.    Етичний кодекс соціального педагога.

  12.    Організаційні основи діяльності соціального педагога (планування, розпорядок дня, облік роботи тощо).

  13.    Алгоритм (етапи) соціально-педагогічної діяльності.

  14.    Рівні взаємодії соціального педагога у розв’язанні завдань соціально-педагогічної діяльності.

  15.    Нормативно-правове забезпечення діяльності соціального педагога.

  16.    Закон України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю” про суть та проблеми соціально-педагогічної діяльності на сучасному етапі.

  17.    Положення про психологічну службу системи освіти України про соціального педагога та його діяльність.

  18.    Завдання, структура, зміст роботи соціальних служб. ССМ як центр соціально-педагогічної роботи з різними категоріями молоді.

  19.    Роль школи в соціалізації особистості учня. Основні напрями та особливості роботи соціального педагога в ЗОШ.

  20.    Сім'я як об'єкт соціально-педагогічної діяльності. Функції сім'ї. Особливості соціально-педагогічної роботи з сім'ями в залежності від їх типології.

  21.    Гендерний рух в Україні на сучасному етапі. Напрями, форми соціально-педагогічної роботи з жінками.

  22.    Неблагополучна сім’я як об’єкт соціально-педагогічної діяльності.

  23.    Форми, методи соціальної роботи в “кризових сім’ях”.

  24.    Молодь як особлива соціально-демографічна група. Принципи, напрями, форми соціальної роботи з молоддю.

  25.    Дитячі та молодіжні організації як чинник соціалізації особистості. Зміст та особливості роботи соціального педагога з дитячими та молодіжними організаціями.

  26.    Психологічні особливості обдарованих дітей. Особливості роботи соціального педагога з обдарованими дітьми в школі та сім'ї.

  27.    Зміст та особливості роботи соціального педагога в мікрорайоні, за місцем проживання.

  28.    Зміст та особливості роботи соціального педагога в закладах інтернатного типу.

  29.    Зміст та особливості роботи соціального педагога в дитячих будинках.

  30.    Зміст та особливості роботи соціального педагога в соціальних притулках.

  31.    Девіантна поведінка як соціально-педагогічна проблема. Види девіантної поведінки. Особливості роботи соціального педагога з підлітками-девіантами.

  32.    Наркоманія в молодіжному середовищі як соціально-педагогічна проблема. Напрями, форми, методи соціально-педагогічної роботи з наркоманами.

  33.    Дитяча інвалідність як соціально-педагогічна проблема. Робота соціального педагога з дітьми та молоддю з особливими потребами.

  34.    Зміст та особливості роботи соціального педагога в літніх оздоровчих закладах.

  35.    Взаємодія соціального педагога з церквою та релігійними громадами.

  36.    Соціально-педагогічна експертиза як напрям роботи соціального педагога.

  37.    Професійна взаємодія соціального педагога.

  38.    Діяльність соціального педагога в ЦСССДМ.

   

  Інтегровані курси з методики викладання соціально-педагогічних дисциплін

   

  1.        Сутність реформ і пріоритетні напрями розвитку вищої освіти в Україні.

  2.        Предмет, мета і завдання навчального курсу (“Педагогіка вищої школи” (ПВШ), “Методика викладання соціально-педагогічних дисциплін” МВСПД).

  3.        Методологічна, теоретична й джерельна база курсів “ПВШ”, “МВСПД”.

  4.        Закон України “Про вищу освіту” про психолого-педагогічну підготовку педагогічних кадрів.

  5.        Сутність структури процесу навчання в педагогічному ВНЗ.

  6.        Зміст освіти в педагогічному ВНЗ. Дидактичні вимоги до змісту освіти майбутніх педагогічних кадрів.

  7.        Нормативно-методичне забезпечення читання соціально-педагогічних дисциплін у ВНЗ.

  8.        Навчальні плани підготовки фахівців із напряму “Педагогічна освіта”. Вимоги до навчальних планів.

  9.        Навчальна (робоча програма) з соціально-педагогічних дисциплін у ВНЗ: загальна характеристика, принципи, аналіз.

  10.    Підручник, навчальний посібник як виразник змісту навчальної дисципліни: загальна характеристика, структура, анотація, аналіз.

  11.    Дидактичні принципи вивчення соціально-педагогічних дисциплін у ВНЗ.

  12.    Класифікація та характеристика методів навчання у ВНЗ.

  13.    Застосування методів програмованого навчання в соціальній педагогіці.

  14.    Методика проблемного навчання в соціальній педагогіці (завдання-ситуації, запитання, етапність).

  15.    Методи інтерактивного навчання в соціальній педагогіці (евристична бесіда, навчальні дискусії, мозкова атака, круглий стіл, рольові ігри, конкурсні практичні роботи).

  16.    Особливості застосування словесних, наочних і практичних методів навчання з соціально-педагогічних дисциплін.

  17.    Методика застосування технічних засобів у навчанні.

  18.    Модульно-рейтингова технологія навчання.

  19.    Модульно-кредитна технологія навчання.

  20.    Технологія ситуативного навчання.

  21.    Технологія дистанційного навчання.

  22.    Комп’ютерні технології у навчанні з соціально-педагогічних дисциплін.

  23.    Організаційні форми навчання у педагогічному ВНЗ.

  24.    Лекція як організаційна форма проведення навчальних занять, особ­ливості проведення різновидів лекцій (лекції-монологу, проблемної, із застосуванням евристичної бесіди, аудіовізуальних засобів тощо).

  25.    Особливості організації і проведення семінарських і практичних занять із соціально-педагогічних дисциплін.

  26.    Особливості організації і проведення лабораторних занять із соціально-педагогічних дисциплін.

  27.    Особливості проведення уроків, позаурочних занять у загальноосвітній школі з соціально-педагогічних дисциплін.

  28.    Особливості підготовки й написання рефератів, курсових, дипломних і магістерських робіт.

  29.    Організація й особливості проведення педагогічної (виробничої) практик студентів.

  30.    Принципи, види, методи поточного й підсумкового контролю та оцінювання знань і корекція навчальною діяльністю учнів, студентів.

  31.    Особливості підготовки і проведення занять варіативного циклу з соціально-педагогічних дисциплін у загальноосвітній школі (“Людина і світ”, “Етика і психологія сімейного життя”, “Основи християнської етики” тощо).

  32.    Особливості розвитку, самовдосконалення особистісних якостей студентів у процесі засвоєння соціально-педагогічних дисциплін й позааудиторної виховної роботи куратора (академнаставника).

  33.    Технологія розробки навчального курсу з соціально-педагогічних дисциплін.

  34.    Особливості підготовки навчально-методичних комплексів як основи проведення занять із соціально-педагогічних дисциплін.

  35.    Професійна підготовка, педагогічна майстерність та оцінка ефективності діяльності викладача соціально-педагогічних дисциплін.

   

  Інтегровані курси “Технології соціально-педагогічної діяльності

   

  1.        Технології соціально-педагогічної діяльності як наукова галузь і навчальний предмет: сутність, мета, завдання.

  2.        Дослідження українськими та зарубіжними науковцями соціальних технологій та технологій соціально-педагогічної діяльності.

  3.        Ресурси соціально-педагогічної діяльності.

  4.        Сутність та специфіка соціальних технологій.

  5.        Фактори, що зумовлюють розмаїття соціальних технологій.

  6.        Характеристика основних видів соціальних технологій.

  7.        Групи соціальних технологій залежно від сфери докладання зусиль та масштабності соціальних операцій.

  8.        Діяльнісний аспект розуміння соціальних технологій: основні види.

  9.        Завдання підвищення технологічного рівня соціально-педагогічної діяльності.

  10.    Характеристика основних етапів реалізації соціальних технологій.

  11.    Особливості технологій соціально-педагогічної діяльності.

  12.    Умови ефективності процесу технологізації.

  13.    Технології соціальної та соціально-педагогічної діяльності: компаративістичний аспект.

  14.    Технології організаційно-методичної діяльності соціального педагога.

  15.    Технології реалізації діагностичного напряму роботи у діяльності соціального педагога.

  16.    Технології консультаційної діяльності соціального педагога.

  17.    Технології профілактичного напряму діяльності соціального педагога.

  18.    Технології взаємодії соціального педагога зі співробітниками методичних центрів, клубами, студіями дитячої творчості.

  19.    Технології взаємодії соціального педагога зі співробітниками спеціальних державних органів по боротьбі з дитячою злочинністю.

  20.    Технології взаємодії соціального педагога з членами громадських формувань, об’єднань, громадськістю.

  21.    Технології організації соціальним педагогом дозвілля учнів в умовах загальноосвітньої школи.

  22.    Технології організації соціальним педагогом дозвілля учнів в умовах позашкільних установ.

  23.    Технології організації та реалізації діяльності “Школи молодого фахівця”.

  24.    Технології діяльності творчого об’єднання соціальних педагогів.

  25.    Технології планування роботи соціальних педагогів.

  26.    Технології реалізації соціальним педагогом моделі соціально-педагогічного супроводу учнів загальноосвітнього навчального закладу.

  27.    Технології реалізації первинної соціально-педагогічної діагностики.

  28.    Основні методи діагностичного напряму діяльності соціального педагога.

  29.    Форма складання висновку за результатами соціально-педагогічного дослідження.

  30.    Технології реалізації соціальним педагогом консультативної функції.

  31.    Соціально-педагогічна допомога учням у професійному самовизначенні.

  32.    Технологія використання соціальним педагогом діагностичних методик для профорієнтації учнів.

  33.    Технології реалізації форм спільної діяльності працівників загальноосвітнього навчального закладу.

  34.    Технології реалізації основних напрямів та форм просвітницької діяльності соціального педагога з батьками.

  35.    Консультативний напрям діяльності соціального педагога з батьками.

  36.    Технології реалізації соціальним педагогом основних форм та методів у роботі з педагогічними працівниками з урахуванням спрямованості сучасної школи.

  37.    Технології проектування і формування особистості, адаптивної в сучасних соціальних умовах.

  38.    Технології використання тренінгів у соціально-педагогічній діяльності з підлітками та юнацтвом.

  39.    Технології використання тренінгів у соціально-педагогічній діяльності з учителями та батьками.

  40.    Технології реалізації арт-терапії у сучасній соціально-педагогічній діяльності.

  41.    Використання рекламних технологій у соціально-педагогічній діяльності.

  42.    Технології підготовки й реалізації соціально-педагогічного проекту, в т. ч. складання портфоліо.

  43.    Технологічний підхід “Кваліметричний профіль” у діагностичній діяльності соціального педагога.

  44.    Технологія застосування методики контактної взаємодії.

  45.    Застосування технологічних принципів методики контактної взаємодії на 1-2 стадіях.

  46.    Застосування технологічних принципів методики контактної взаємодії на 3-4 стадіях.

  47.    Застосування технологічних принципів методики контактної взаємодії на 5-6 стадіях.

  48.    Врахування технологічних прийомів методики контактної взаємодії на 1-2 стадіях.

  49.    Врахування технологічних прийомів методики контактної взаємодії на 3-4 стадіях.

  50.    Врахування технологічних прийомів методики контактної взаємодії на 5-6 стадіях.

  51.    Умови забезпечення високої ефективності педагогічної освіти батьків.

  52.    Технології діяльності соціального педагога з підвищення педагогічної культури батьків.

  53.    Технології вивчення виховних можливостей сім’ї та розвитку виховного потенціалу сім’ї.

  54.    Форми і методи соціально-педагогічної роботи з сім’єю.

  55.    Форми соціально-педагогічної допомоги сім’ї (кризоінтервентна, проблемно зорієнтована, довгострокова).

  56.    Технології соціально-педагогічного патронажу різних за складом і структурою типів сімей.

  57.    Технології соціально-педагогічного консультування різних типів сімей.

  58.    Технології соціально-педагогічного супроводу сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

  59.    Технології соціально-педагогічної допомоги дітям із асоціальних сімей.

  60.    Технології соціально-педагогічної діяльності з опікунськими сім’ями.

  61.    Технології соціально-педагогічного супроводу сім’ї, в якій виховується прийомна дитина.

  62.    Технології соціально-педагогічного патронажу молодої сім’ї.

  63.    Технології соціально-педагогічного супроводу з різними за стилем виховання сім’ями.

  64.    Технології соціально-педагогічної допомоги студентським сім’ям.

  65.    Соціально-педагогічний супровід дітей із дистантних сімей.

  66.    Соціально-педагогічний супровід дітей із маргінальних сімей.

  67.    Технології профілактики жорстокого поводження з дітьми в умовах загальноосвітнього навчального закладу та сім’ї.

  68.    Технології соціально-педагогічної допомоги дитині, що потерпіла від насильства.

  69.    Технології діяльності соціального педагога у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

  70.    Технології соціально-педагогічної діяльності у притулках для дітей.

  71.    Технології соціально-педагогічної діяльності з вихованцями соціальних гуртожитків.

  72.    Технології соціально-педагогічної діяльності в умовах дитячого оздоровчого табору.

  73.    Технології соціально-педагогічної діяльності з обдарованим молодшим школярем.

  74.    Технології соціально-педагогічної діяльності з обдарованими підлітками.

  75.    Технології соціально-педагогічної діяльності з обдарованою молоддю.

  76.    Діяльність соціального педагога з розвитку різних видів обдарованості.

  77.    Технології соціально-педагогічного супроводу обдарованих дітей в загальноосвітній школі.

  78.    Технології соціально-педагогічної діяльності з дітьми Індиго.

  79.    Технології соціально-педагогічної допомоги дітям із порушеннями в розвитку.

  80.    Технології соціально-педагогічної допомоги сім’ї, що виховує дитину з обмеженими можливостями.

  81.    Технології підвищення рівня соціальної адаптації індивіда з обмеженими функціональними можливостями.

  82.    Соціально-педагогічна профілактика явищ дезадаптації у дітей з функціональними обмеженнями.

  83.    Технології соціокультурної реабілітації осіб з обмеженими функціональними можливостями.

  84.    Форми й методи діяльності соціального педагога з дітьми з обмеженими функціональними можливостями.

  85.    Технології діяльності гувернера з дітьми з обмеженими функціональними можливостями, які потребують особливої опіки.

  86.    Технології діяльності гувернера з підготовки дитини до школи.

  87.    Технології індивідуальної підтримки гувернером обдарованих дітей.

  88.    Технології діяльності гувернера з педагогічно занедбаними дітьми.

  89.    Технології психолого-педагогічної підтримки гувернерами батьків-вихователів у дитячих будинках сімейного типу.

  90.    Технології соціально-педагогічної допомоги дітям вулиці.

  91.    Технології використання ігрових технік у вуличній соціальній педагогіці.

  92.    Технології соціально-педагогічної діяльності соціального педагога з дітьми й підлітками девіантної і делінквентної поведінки.

  93.    Технології профілактики девіантної і делінквентної поведінки неповнолітніх.

  94.    Профілактика дитячого алкоголізму: зміст, методи, форми роботи соціального педагога.

  95.    Профілактика дитячої наркоманії: зміст, методи, форми роботи соціального педагога.

  96.    Соціально-педагогічна профілактика правопорушень неповнолітніх. Засоби соціальної реабілітації неповнолітніх правопорушників.

  97.    Технології соціальної профілактики комп’ютерної залежності.

  98.    Технології соціальної профілактики Інтернет-залежності.

  99.    Соціально-педагогічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості.

  100.Соціально-педагогічна профілактика та корекція лихослів’я у шкільному середовищі.

  101.Технології профілактики деструктивних впливів мас-медіа у сучасному соціумі.

  102.Технології соціально-педагогічної діяльності у країнах близького зарубіжжя (Росія, Прибалтика тощо).

  103.Становлення і розвиток соціально-педагогічної діяльності у країнах Західної Європи.

  104.Технології соціально-педагогічної діяльності у США.

  105.Досвід організації соціально-педагогічної діяльності у Великій Британії.

  106.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Роль сім’ї у соціалізації дітей”.

  107.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціальне виховання молодших школярів в умовах соціокультурного середовища загальноосвітньої школи”.

  108.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціальне виховання підлітків в умовах соціокультурного середовища загальноосвітньої школи”.

  109.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Насильство у сім’ї як соціально-педагогічна проблема”.

  110.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Жорстокість підлітків у спілкуванні з ровесниками як соціально-педагогічна проблема”.

  111.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Фактори та механізми соціалізації дітей “групи ризику”.

  112.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Функції соціально-педагогічного супроводу дітей-сиріт”.

  113.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Основні напрями роботи соціального педагога з сім’єю, в якій виховуються прийомні діти”.

  114.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Основні напрями роботи соціального педагога з опікунською сім’єю”.

  115.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Основні напрями роботи соціального педагога з неповною сім’єю”.

  116.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Моральне виховання дітей із неповних сімей”.

  117.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування моральної культури особистості”.

  118.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування родинної культури особистості”.

  119.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування мовної культури особистості”.

  120.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування духовної культури особистості”.

  121.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування громадянської культури особистості”.

  122.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування правової культури особистості”.

  123.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування трудової культури особистості”.

  124.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування естетичної культури особистості”.

  125.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування фахової культури майбутнього соціального педагога”.

  126.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Формування педагогічної культури батьків”.

  127.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Підвищення педагогічної культури соціальних педагогів щодо надання ними допомоги дітям із неповних сімей та їхнім батькам”.

  128.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Ігрова діяльність як чинник соціалізації дітей дошкільного віку”.

  129.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Ігрова діяльність як чинник соціалізації дітей молодшого шкільного віку”.

  130.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Ігрова діяльність як чинник соціалізації підлітків”.

  131.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Основні напрями соціалізації дітей з ДЦП”.

  132.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Основні напрями соціалізації дітей з функціональними обмеженнями”.

  133.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічна діяльність гувернера з організації дозвілля дітей і молоді”.

  134.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Етичні особливості соціально-педагогічної взаємодії”.

  135.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічні проблеми формування молодіжного руху в Україні на сучасному етапі”.

  136.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в територіальній громаді”.

  137.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю за місцем проживання”.

  138.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Структура діяльності соціального педагога з обдарованими школярами”.

  139.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічна корекція девіантної поведінки школярів”.

  140.Моделювання соціально-педагогічної діяльності засобами інтерактивних технологій за напрямом: “Соціально-педагогічні умови профорієнтаційної діяльності соціального педагога з учнями”.

   

  Програмові вимоги до державного комплексного іспиту із фахових дисциплін для випускників ІПОДП спеціальності “Географія”, освітній рівень “спеціаліст” 

   

  Фізична географія

   

  1.        Добовий і річний рухи Землі та їх географічні наслідки.

  2.        Внутрішня будова Землі та історія її розвитку. Типи земної кори.

  3.        Теорія літосферних плит. Основні типи тектонічних структур материків.

  4.        Основні форми рельєфу суходолу. Генетичні типи рельєфу.

  5.        Закономірності розподілу планетарного рельєфу Землі.

  6.        Закономірності та причини розподілу температур приземного шару повітря у просторі земної кулі.

  7.        Зонально-регіональні закономірності розподілу атмосферного тиску у просторі земної кулі.

  8.        Типи вітрів. Загальна циркуляція атмосфери.

  9.        Повітряні маси і атмосферні фронти. Кліматичні пояси.

  10.    Гідросфера. Світовий кругообіг води. Розподіл вод гідросфери.

  11.    Географічна оболонка Землі, її склад, межі, будова.

  12.    Основні закономірності географічної оболонки.

  13.    Гіпсометрія і орографія найбільших форм поверхні України.

  14.    Тектонічна будова території України.

  15.    Морфоструктурний та морфоскульптурний рельєф України.

  16.    Розподіл сонячної радіації та радіаційного балансу у межах території України.

  17.    Розподіл середньомісячних температур у межах території України.

  18.    Розподіл середньорічної кількості опадів та зволоження у межах території України.

  19.    Загальні риси річкової системи України.

  20.    Поширення озер і боліт у межах території України.

  21.    Ґрунтовий покрив території України.

  22.    Рослинний покрив і тваринний світ території України.

  23.    Зміна основних компонентів природного середовища під впливом діяльності людини на території України. Природоохоронні території. Заповідники і національні природні парки.

  24.    Фізико-географічне районування України. Природні комплекси Східноєвропейської рівнини.

  25.    Геоморфологічне районування Українських Карпат. Особливості рельєфу окремих геоморфологічних районів.

  26.    Поверхневі і підземні води Українських Карпат.

  27.    Загальна фізико-географічна характеристика Кримських гір.

  28.    Природні комплекси Чорного та Азовського морів.

  29.    Природні умови Тихого океану.

  30.    Природні умови Атлантичного океану.

  31.    Природні умови Індійського океану.

  32.    Природні умови Північного Льодовитого океану.

  33.    Загальна фізико-географічна характеристика Африки.

  34.    Загальна фізико-географічна характеристика Австралії.

  35.    Загальна фізико-географічна характеристика Антарктиди.

  36.    Загальна фізико-географічна характеристика Південної Америки.

  37.    Загальна фізико-географічна характеристика Північної Америки.

  38.    Загальна фізико-географічна характеристика Європи.

  39.    Загальна фізико-географічна характеристика Азії.

  40.    Фізико-географічне районування Африки.

  41.    Фізико-географічне районування Австралії.

  42.    Фізико-географічне районування Південної Америки.

  43.    Фізико-географічне районування Північної Америки.

  44.    Фізико-географічне районування Європи.

  45.    Фізико-географічне районування Азії.

   

  Соціально-економічна географія

   

  1.        Формування сучасної території України. Етнічні землі та державна територія України: проблема невідповідності.

  2.        Особливості сучасного ЕГП і ПГП України.

  3.        Адміністративно-територіальний устрій України: формування, стан і перспективи реформування.

  4.        Внесок С.Рудницького в розвиток вітчизняної суспільної географії.

  5.        Внесок В.Кубійовича з розвиток вітчизняної суспільної географії.

  6.        Демографічні процеси в Україні і світі в XX ст.

  7.        Сучасна демографічна ситуація в Україні. Демографічна політика в Україні.

  8.        Історико-географічні аспекти формування міської мережі в період 19-20 ст.

  9.        Основні підходи до класифікації міст (за чисельністю населення, за функціями, за генетичною ознакою).

  10.    Рівень урбанізації в регіонах України: причині і тенденції.

  11.    Сільське розселення: зміст поняття "село", територіальний розподіл сільського населення по Україні. Соціальні проблеми сільського населення.

  12.    Географія розселення населення в Україні. Системи розселення.

  13.    Внутрішні міграції населення в Україні: передумови і головні напрямки. Зовнішні міграції населення України.

  14.    Головні тенденції зміни етнічного складу населення України в XX ст.

  15.    Географія Східної діаспори і Західної діаспори.

  16.    Географія найбільших релігійних конфесій України.

  17.    Зайнятість і безробіття у різних регіонах України: сучасний стан і проблеми вирішення.

  18.    Соціальна структура населення України: проблеми трансформації на сучасному етапі. Географія соціальних негараздів в Україні.

  19.    Природно-ресурсний потенціал України.

  20.    Географія та перспективи розвитку ПЕК України.

  21.    Металургійний комплекс України.

  22.    Машинобудівний комплекс України.

  23.    Хіміко-індустріальний комплекс України.

  24.    Лісопромисловий і будівельний комплекси України.

  25.    Комплекс галузей легкої промисловості України.

  26.    Зональна спеціалізація сільського господарства України.

  27.    Транспортний комплекс України.

  28.    Зовнішньоекономічні зв'язки України.

  29.    Рекреаційно-туристичний потенціал України.

  30.    Основні підходи та принципи економіко-географічного районування України.

  31.    Основні підходи та принципи суспільно-географічного районування України.

  32.    Сучасна політична карта світу.

  33.    Основні етапи становлення політичної карти світу.

  34.    Політико-територіальні утворення на політичній карті світу: суверенні держави, залежні країни і території.

  35.    Форми правління і політико-територіального устрою держав світу.

  36.    Демографічний вибух та його вплив на статево вікову структуру населення у різних країнах світу.

  37.    Етнічний і релігійний склад та географія населення світу.

  38.    Розвиток і географія світового процесу урбанізації.

  39.    Тенденції світових міграційних процесів та розселення населення.

  40.    Етапи формування світової системи господарства.

  41.    Міжнародна економічна інтеграція.

  42.    Секторальна структура економіки. Вплив НТР на галузеву структуру.

  43.    Вплив НТР на територіальну організацію світового виробництва.

  44.    Як змінювався паливно-енергетичний баланс світу? Які чи події явища впливали на цей процес?

  45.    Тенденції змін у металургійному виробництві.

  46.    Які виробничі особливості та галузева структура сучасного машинобудування світу?

  47.    Охарактеризуйте географію вирощування зернових культур у світі.

  48.    Охарактеризуйте значення і місце транспорту в світовому господарстві, особливості та перспективи розвитку окремих видів транспорту.

   

  Методика навчання географії

   

  1.        Предмет методики навчання географії.

  2.        Принципи навчання географії.

  3.        Засоби навчання географії та їх класифікація.

  4.        Географічні карти та інші картографічні твори як засоби навчання географії: класифікації, методика використання у навчальному процесі.

  5.        Географічний глобус як засіб навчання географії: особливості форми і поверхні глобуса, використання у навчальному процесі.

  6.        Дрібномасштабні загальногеографічні карти як засоби навчання географії: зміст, особливості зображення, використання у навчальному процесі.

  7.        Топографічні карти як засоби навчання географії: зміст, особливості зображення, використання у навчальному процесі.

  8.        Вимірювання на топографічних картах і планах у процесі виконання практичних робіт у 6 та 8 класах.

  9.        Дрібномасштабні тематичні карти природних явищ як засоби навчання географії: зміст, особливості зображення, використання у навчальному процесі вивчення географії материків і океанів.

  10.    Дрібномасштабні тематичні карти суспільних явищ як засоби навчання географії: зміст, особливості зображення, використання у навчальному процесі вивчення географії материків і океанів.

  11.    Методи навчання географії.

  12.    Загальна структура шкільної географічної освіти та основні принципи їх побудови.

  13.    Типи уроків географії.

  14.    Критерії оцінювання ефективності проведення учителем уроку географії.

  15.    Нестандартні уроки і їх роль в підвищенні ефективності навчання та практика використання.

  16.    Структура і завдання навчально-методичного комплексу з географії.

  17.    Загальні підходи до підготовки тематичного поурочного планування навчально-виховного процесу з географії на навчальний рік.

  18.    Яким вимогам повинно відповідати формулювання мети уроку географії?

  19.    Українознавча спрямованість на уроках в курсі соціально-економічної географії.

  20.    Екологічна освіта учнів у процесі вивчення географії у загальноосвітніх навчальних закладах.

  21.    Основні критерії вибору форм і методів роботи на кожному конкретному уроці географії.

  22.    Індивідуалізація і диференціація навчально-виховного процесу на уроках географії.

  23.    Цілі та форми позакласної роботи з географії. Проаналізуйте необхідні знання і вміння вчителя для її проведення.

  24.    Цілі та завдання проведення практичних робіт. Наведіть конкретні приклади.

  25.    Наведіть приклади врахування і використання міжпредметних зв'язків у процесі вивчення шкільного курсу географії 6 класу.

  26.    Наведіть приклади врахування і використання міжпредметних зв'язків у процесі вивчення шкільного курсу економічної і соціальної географії України.

  27.    Проаналізуйте основні критерії вибору конкретного факультативного курсу для ефективної реалізації його у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.

  28.    Яке поєднання методів навчання доцільно обрати для повторення і узагальнення навчального матеріалу з теми, що підлягає тематичному оцінюванню?

  29.    Яке поєднання методів навчання доцільно обрати для пояснення нового теоретичного матеріалу на уроках географії у різних класах?

  30.    Яке поєднання методів навчання доцільно обрати для ознайомлення учнів з новим для них ПТК чи суспільно-географічним комплексом за типовим планом?

   

  Програмові вимоги до державного комплексного іспиту із фахових дисциплін для випускників ІПОДП спеціальності “Дошкільна освіта”, освітній рівень “спеціаліст”

   

  Дошкільна педагогіка

   

  1.        Проблеми підготовки спеціалістів дошкільного профілю в Україні на сучасному етапі. Професіограма спеціаліста, її теоретичні засади в спадщині С.Русової, А.Животка, Ю.Дзеровича. психолого-педагогічні дослідження проблем удосконалення підготовки спеціалістів для системи дошкільного виховання в Україні та за рубежем.

  2.        Дидактична гра як форма навчання дітей дошкільного віку. Види і структура дидактичних ігор. Значення дидактичних ігор для всебічного розвитку і виховання дітей в різновікових групах дошкільного закладу. Автодидактичні ігри. Сучасні психолого-педагогічні дослідження дидактичних ігор. Розвиваючі ігри в дитячому садку.

  3.        Іграшка. Історія її створення. Освітнє і виховне значення іграшки. Сучасні дослідження видів іграшок. Місце іграшок в педагогічному процесі різних вікових груп дошкільного закладу. Вимоги до іграшок. Основні види іграшок. Різноманітність дитячих ігор. Основні підходи до їх класифікації. Своєрідність використання кожного виду ігор у роботі з різних розділів програми. Психолого-педагогічні дослідження гри дошкільників. Огляд альтернативних теорій гри дошкільників.

  4.        Базовий компонент дошкільної освіти про місце гри в навчанні дітей. Наступність у роботі дитячого садка і школи. Теоретичні основи наступності. Поняття готовності дітей до школи. Дослідження проблеми готовності до шкільного навчання в працях вітчизняних та зарубіжних вчених. Гуманізація сучасного навчально-виховного процесу.

  5.        Організація педагогічного процесу в дошкільному закладі. Планування і облік педагогічної роботи. Поняття: "педагогічний процес". Форми звітності. Концепція національного дитячого садка про демократизацію навчально-виховного процесу в дошкільному закладі.

  6.        Обсяг трудових умінь і навичок для дітей дошкільного віку. Умови організації праці дітей. Огляд альтернативних теорій трудового виховання дітей дошкільного віку. Передовий педагогічний досвід трудового виховання дітей дошкільного віку на засадах гуманізації і етнізації національного дошкілля.

  7.        Народна іграшка України, її педагогічне і художнє значення. Місце народної іграшки в педагогічному процесі дошкільного закладу як засобу етнізації процесу навчання і виховання дітей різних вікових груп.

  8.        Значення праці для всебічного розвитку дітей дошкільного віку. Сучасні психолого-педагогічні дослідження трудового виховання дошкільників. Завдання, зміст та види праці дітей в дошкільних закладах різного типу.

  9.        Гра – провідний вид діяльності дітей дошкільного віку, засіб всебічного виховання і розвитку особистості. Місце ігор різного виду в навчально-виховному процесі різних вікових груп дошкільних закладів різного типу.

  10.    Навчальна діяльність дітей дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема. Суть процесу навчання, його своєрідність і значення в дошкільному віці. Сучасні психолого-педагогічні дослідження про зміст методи і форми організації навчання дітей дошкільного віку. Базовий компонент дошкільної освіти.

  11.    Виховання сенсорної культури особистості – завдання розумового виховання. Мета, завдання, зміст і методи опанування дітьми сенсорними еталонами. Огляд теорій сенсорного виховання дітей дошкільного віку: Ф.Фребеля, М.Монтесорі, О.Декролі. Досвід сенсорного виховання дітей дошкільних закладах різного типу в Україні на сучасному етапі.

  12.    Єдність навчання і виховання на заняттях. Структура занять різних типів, видів і моделей. Методика проведення нетрадиційних занять в різних вікових групах дошкільних закладів різного типу.

  13.    Загальна характеристика основних типів закладів дошкільного виховання. Національна програма "Освіта України XXI ст." про стратегічні напрями реформування дошкільного виховання в Україні.

  14.    Особливості розвитку й виховання дітей раннього і дошкільного віку. Сучасні психолого-педагогічні дослідження проблеми – теоретичне підгрунтя організаційно-методичної роботи в різних вікових групах дошкільного закладу. Концепція українського національного довкілля про охорону і збереження здоров'я дітей, реалізація її основних положень у практиці роботи сучасних дошкільних закладів.

  15.    Основи національної теорії фізичного виховання дітей дошкільного віку. Психолого-педагогічні дослідження мети, завдань і засобів фізичного виховання. Фізіологічні і педагогічні основи організації розпорядку дня і життєдіяльності дітей в різних вікових групах. Передовий педагогічний досвід роботи в національному дошкільному закладі фізичної культури.

  16.    Розумове виховання дітей дошкільного віку. Сучасні психолого-педагогічні дослідження мети, завдань і засобів розумового виховання. Огляд теорій, концепцій розумового виховання дошкільників. Відставання в розвитку дітей. Акселерація та ампліфікація. Обдаровані діти, їх виявлення та розвиток. Походження гри в історії розвитку людського суспільства. Видатні етнографи, педагоги і філософи про походження гри. Гра – засіб відображення дитиною суспільного життя. Місце народної гри в педагогічному процесі різних вікових груп. Основні підходи до класифікації народних ігор.

  17.    Сюжетно-рольова гра, її розвиток в дошкільному віці. Сучасні психолого-педагогічні дослідження режисерських ігор. Значення сюжетно-рольової гри у всебічному вихованні дітей. Планування й методичне керівництво сюжетно-рольовими та режисерськими іграми в різних вікових групах дошкільних закладів різного типу. Проблеми родинного виховання у сучасній сім'ї. Передовий педагогічний досвід виховання дошкільників. Значення програм для дошкільних закладів у розв'язанні завдань родинного виховання дітей в Україні та за рубежем. Базовий компонент дошкільної освіти в контексті проблем родинного виховання.

  18.    Виховання вольових рис характеру дитини-дошкільника. Впертість і вередування, педагогічні умови попередження негативізмів. Сучасні дослідження виховання у дітей волі, чесності, правдивості, скромності, справедливості на засадах християнської моралі й національних чеснот.

  19.    Виховання дисциплінованості і культури поведінки в дітей дошкільного віку. Норми поведінки в дошкільному віці. Моральні уявлення і судження, умови і методика роботи вихователя в різних вікових групах дошкільного закладу. Сучасні психолого-педагогічні дослідження дисциплінованості і культури поведінки. Огляд альтернативних теорій з даної проблеми.

  20.    Моральне і патріотичне виховання "Концепції національного дитячого садка", в змісті базового компонента дошкільної освіти. Завдання, зміст і методи морального і патріотичного виховання дітей дошкільного віку. Деологізація змісту і методів морального виховання дітей дошкільного віку. Огляд зарубіжних концепцій морального виховання в дошкільному віці.

  21.    Система естетичного виховання дітей дошкільного віку, її теоретичні і методологічні засади. Українська народна творчість як засіб естетизації педагогічного процесу національної дошкільної установи. Сучасні дослідження мети, завдань і методів естетичного виховання дошкільників.

  22.    Основні форми організації навчання дітей дошкільного віку. Психолого-педагогічні дослідження методики їх організації в різних вікових групах. Особливості організації і методики проведення занять з різних розділів в національному дошкільному закладі згідно програм "Дитина", "Малятко", їх роль у визначенні змісту і засобів педагогічного впливу на особистість. Базовий компонент дошкільної освіти стосовно організації навчально-виховного процесу. Особливості ознайомлення дітей дошкільного віку з довкіллям. Етнізація уявлень дітей, вимоги до їх змісту і систематизації. Основні підходи до формування уявлень про довкілля в "Концепції національного дитячого садка", базисному компоненті дошкільної освіти. Форми і методи організації роботи з дітьми з ознайомлення з довкіллям в різних вікових групах.

  23.    Проблеми дитинознавства у сучасних міжнародних угодах Загальна декларація прав людини", "Декларація прав дитини" Конвенція про права дитини".

  24.    Комп'ютерні ігри, їх значення для розвитку особистості. Дослідження гри. зарубіжними й вітчизняними вченими. Класифікація комп'ютерних ігор за жанрами. Поняття про інформаційну культуру. Принципи систематизації дитячих освітніх комп'ютерних ігор, їх місце в педагогічному процесі дошкільного закладу. Основні напрями роботи з впровадження НІТ в дитячому садку. Гігієнічні правила роботи з комп'ютером.

  25.    Економічне виховання дітей дошкільного віку. Шляхи засвоєння економічних знань дітьми дошкільного віку. Мета та шляхи економічного виховання. Економічне виховання дітей за кордоном. Важливість економічного виховання дошкільників на сучасному етапі. Авторські програми економічного виховання дітей. Методика економічного виховання дітей дошкільного віку.

  26.    Статеве виховання дітей дошкільного віку в умовах сім'ї та дошкільного закладу. Статева просвіта різних вікових категорій населення. Соціальні стандарти статевої поведінки, зміст і принципи статевої освіти дітей різного віку. Виховання в дошкільників статевої самосвідомості. Програма статевого виховання дітей дошкільного віку.

  27.    Правове виховання дітей дошкільного віку, захист прав і свобод дитини. Ретроспективний аналіз проблеми статевого виховання. Сучасні тенденції правового виховання дошкільників. Функції правового виховання. Місце правового виховання в педагогічному процесі дитячого навчального закладу. Специфіка правового виховання дошкільників. Умови правового виховання дошкільників. Завдання правового виховання в дитячому садку. Єдність закладів дошкільної освіти й сім'ї у розв'язанні завдань правового виховання дітей.

  28.    Дошкільне виховання за рубежем. Активізація проблем дошкільного виховання в різних країнах світу на сучасному етапі. Огляд стану теорії та практики дошкільного виховання в різних освітніх системах країн світу.

  29.    Своєрідність періоду раннього дитинства. Загальні закономірності фізичного розвитку дітей раннього віку. Особливості вищої нервової діяльності дітей. Педагогічні правила виховання на етапі раннього дитинства. Організація навчання в ранньому віці.

  30.    Виховання батьків як педагогів. Важливість виховання педагогічної культури в батьків у сучасних умовах розвитку суспільства. Аналіз сучасних програм з розділу співпраці дитячого садка і сім'ї. Взаємодія дошкільного закладу з родинами. Форми взаємодії. Сучасні проблеми взаємодії. Взаємодія дошкільних закладів з родинами вихованців в рубежних системах дошкільної освіти.

   

  Дитяча психологія

   

  1.        Предмет і актуальні завдання дитячої психології. Принципи досліджень в дитячій психології.

  2.        Класифікація методів психології (за Б.Г.Ананьєвим) та специфіка застосування емпіричних методів у вивченні вікових особливостей розвитку психіки.

  3.        Загальна характеристика розвитку дитячої психології як самостійної науки. Сучасний стан розробки проблем дитячої психології в Україні та за рубежем.

  4.        Поняття про психічний розвиток в сучасній психології. Аналіз основних концепцій психічного розвитку. Культурно-історична теорія психічного розвитку Л.С.Виготського.

  5.        Фактори і закономірності психічного розвитку дітей дошкільного віку.

  6.        Взаємозв'язок психічного розвитку з навчанням І вихованням дитини. Рівень актуального і зона найближчого розвитку.

  7.        Принципи і критерії вікової періодизації. Періодизація психічного розвитку в дошкільному віці (за Д.Б.Ельконіним, А.В.Петровським, Е.Еріксоном).

  8.        Нерівномірність психічного розвитку дітей дошкільного віку. Критичні періоди дитинства. Акселерація, її причини та наслідки.

  9.        Характеристика психофізіологічного розвитку новонароджених.

  10.    Психологія немовляти.

  11.    Характеристика предметно-маніпулятивної діяльності дітей раннього віку.

  12.    Розумовий розвиток дітей раннього віку.

  13.    Передумови формування особистості в ранньому дитинстві. Симптоматика кризи 3-х років.

  14.    Гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку. Культурно-історичне походження, структура, ознаки та психологічні особливості розгорнутої форми ігрової діяльності.

  15.    Етапи розвитку гри. Види ігор та їх значення для всебічного розвитку дитини.

  16.    Розвиток мотивів поведінки і формування гуманної спрямованості особистості в дошкільному віці.

  17.    Формування моральної сфери особистості дошкільника.

  18.    Розвиток емоцій і почуттів дітей дошкільного віку.

  19.    Розвиток вольової сфери особистості дошкільника.

  20.    Темперамент і характер дитини дошкільного віку.

  21.    Розвиток здібностей дітей дошкільного віку.

  22.    Генезис форм спілкування дітей з дорослими та однолітками.

  23.    Розвиток відчуттів і сприймань дітей дошкільного віку.

  24.    Розвиток уваги дітей дошкільного віку.

  25.    Розвиток пам'яті дітей дошкільного віку.

  26.    Розвиток мислення дітей дошкільного віку.

  27.    Розвиток уяви дітей дошкільного віку.

  28.    Психологічна готовність дітей до навчання в школі. Адаптація до школи. Методи діагностики готовності дітей до шкільного навчання.

  29.    Поняття про обдарованість дітей дошкільного віку. Особливості їх психо-соціального розвитку та методи ранньої діагностики.

  30.    Розвиток елементарних уявлень про себе як носія свідомості та самосвідомості в Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні. Освітня лінія «Особистість дитини».

   

  Методика зображувальної діяльності

   

  1.        Самостійна художня діяльність дітей поза заняттям, її організація і місце в режимі дня різних вікових груп. Робота з сім'єю по підготовці дітей до школи з образотворчого мистецтва.

  2.        Методи й прийоми навчання. Характеристика евристичного та репродуктивного методу і прийому навчання дітей образотворчого мистецтва. Місце ігрових прийомів навчання в різних вікових групах дошкільного закладу.

  3.        Зміст роботи завідуючої та методиста дошкільного закладу з організації і керівництва образотворчою діяльністю дітей.

  4.        Огляд навчальних статей з розділу "Образотворча діяльність" 2005-2007 рр. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Зміст сфери "Мистецтво".

  5.        Сучасні психолого-педагогічні дослідження в галузі естетичного виховання і методики зображувальної діяльності.

  6.        Види малювання в дитячому садку, їх значення і місце в кожній віковій гру­пі. Основні прийоми декоративного малювання. Елементи українського розпису.

  7.        Особливості організації занять з образотворчої діяльності в змішаній групі дитячого садка. Змістова лінія "Світ мистецтва" ("Базовий компонент дошкільної освіти в Україні").

  8.        Аплікація – вид декоративно-прикладного мистецтва, її своєрідність. Колективні роботи з аплікації, їх значення в підготовці дітей до трудового навчання в школі.

  9.        Види ліпки в дитячому садку, їх значення і місце в кожній віковій групі. Специфічні форми організації занять з ліпки. Колективна ліпка в старшому дошкільному віці.

  10.    Конструювання. Своєрідність конструювання, його значення в розвитку дітей. Використання природного і побутового матеріалу в конструюванні.

   

  Методика розвитку рідного мовлення

   

  1.        Заняття як основна форма навчання дітей рідного мовлення. Види та типи занять. Специфіка їх проведення у різних вікових групах.

  2.        Провідні завдання дошкільних навчальних закладів з розвитку мовлення та ознайомлення дітей з навколишнім за Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні. Умови успішного виконання альтернативних програм "Малятко", "Дитина", "Українське дошкілля", "Зернятко" з розвитку мовлення дітей дошкільного віку.

  3.        Характеристика мовлення дітей першого, другого, третього року життя. Методика проведення занять з розвитку мовлення з дітьми цього віку. Використання різноманітних методів та прийомів в процесі навчання.

  4.        Поняття зв'язного мовлення і розвиток мовних функцій. Діалогічне та монологічне мовлення. Особливості засвоєння дітьми дошкільного віку зв'язного мовлення. Характеристика методів та прийомів діалогічного мовлення.

  5.        Види дитячих розповідей, їх класифікація та методика проведення в різних вікових групах. Характеристика методів і прийомів навчання монологічного мовлення.

  6.        Закономірності засвоєння слова дитиною. Методи і прийоми словникової роботи та ознайомлення дітей з навколишнім. Види занять з ознайомлення дітей з навколишнім та словникової роботи, методика їх проведення в різних вікових групах.

  7.        Особливості засвоєння дітьми граматичної будови рідної мови. Типові помилки в мовленні дітей та їх причини. Шляхи й методи формування граматичного правильного мовлення дітей дошкільного віку. Особливості проведення занять з граматично правильного мовлення дітей дошкільного віку.

  8.        Закономірності засвоєння звука дитиною. Поняття звукової культури мови. Особливості звуковимови дітей у різних вікових групах. Методика проведення занять із звукової культури мови в різних вікових групах.

  9.        Особливості сприймання дітьми художніх творів. Принципи добору літературних творів для читання та розповідання дітям. Значення ілюстративного матеріалу для сприймання дітьми художніх творів. Методика проведення занять з художньої літератури у різних вікових групах.

  10.    Підготовка до навчання грамоти дітей дошкільного віку. Експериментальні дослідження навчання грамоти дітей на сучасному етапі. Методика навчання дітей звуковому аналізу слів. Підготовка руки дитини до письма.

   

  Методика ознайомлення дошкільників з природою

   

  1.      Теоретико-методичні засади моделювання як методу ознайомлення дошкільників з природним довкіллям. Види моделей в ознайомленні дітей дошкільного віку з природою. Методика використання методу моделювання в роботі з дітьми різних вікових груп.

  2.        Використання прогресивних ідей зарубіжної педагогіки щодо використання природи як засобу виховання дітей на сучасному етапі (Ж.Ж.Руссо, І.Песталоцці, Ф.Фребеля, М.Монтессорі). Сучасний досвід зарубіжних освітніх систем та його інтегрування в змісті роботи дошкілля в Україні. Особливості роботи з дітьми в дитячих садках різного типу з впровадження авторських програм відомих педагогів (Р.Штайнер, С.Русова, М.Монтессорі, Ф.Фребель та ін.).

  3.        Методика ознайомлення дошкільників з природою як наука. Основні етапи її становлення і розвитку. Екскурсія і цільова прогулянка в системі роботи з ознайомлення дошкільників з природою. Краєзнавча екскурсія. Структура екскурсії. Педагогічні та гігієнічні вимоги до проведення екскурсій. Методика організації екскурсій у різних вікових групах. Обладнання за змістом екскурсій різного виду.

  4.        Принципи відбору знань дітей про природу Теоретичні основи «Методики ознайомлення дошкільників з природою». Сучасні психолого-педагогічні дослідження про особливості опанування дітьми абстрактними уявленнями природничого змісту. Принципи сезонності, краєзнавчості, енциклопедичності, науковості, єдності теорії з практикою, природовідповідності.

  5.        Роль адміністрації в організації і керівництві роботою з ознайомлення дітей з природою в умовах дошкільних закладів різного типу. Планування і облік роботи. Види планування. Форми звітності про виконання чинної програми. Інспекторсько-методичний контроль за роботою колективу дошкільного закладу. Види інспекторсько-методичної перевірки.

  6.        Використання природничої книжки в роботі з дітьми дошкільного віку. Зміст і методи роботи в різних вікових групах. Українські поети і письменники про природу. Класики дитячої природничої літератури В.Біанкі, М.Пришвін, К.Ушинський, М.Підгірянка.

  7.        Пізнавально-розважальна спрямованість дозвіль і свят природничого змісту в різних вікових групах дошкільного закладу. Спільна робота дошкільного закладу і родини з проведення свят і дозвіль. Співпраця дитячих дошкільних закладів і школи з організації роботи поза заняттями з ознайомлення з природою.

  8.        Базовий компонент дошкільної освіти про актуалізацію природи: знання про природне довкілля як засіб формування першооснов наукового світогляду особистості. Структура сфери "Природа". Планування роботи з дітьми різних вікових груп з реалізації змісту Базового компоненту.

  9.        Куток природи в дитячому садку. Педагогічні та гігієнічні вимоги до його створення. Особливості утримування тварин у кутку природи (акваріум; тераріум; утримування птахів; утримування тварин на ділянці дошкільного закладу). Кімнатні рослини в різних вікових групах дитячого садка. Особливості організації роботи з ознайомлення дітей з кімнатними рослинами в різних вікових групах.

  10.    Ділянка дошкільного навчального закладу. Особливості її планування й озеленення. Добір квіткових (однорічні, дворічні, багаторічні) рослин на різні форми квітників: рабатки, арабески, клумби, партери та ін. Добір декоративних плодовомірних насаджень: куток саду, лісу, поля, карпитарій, альпійська гірка в дитячому садку. Зміст роботи вихователя в різних вікових групах.

   

  Методика ознайомлення дошкільників з українським народознавством

   

  1.        Зародження і розвиток народних ремесел на Україні. Сучасні традиції в народному декоративно-прикладному мистецтві.

  2.        Етнопедагогіка XX століття.

  3.        Україна – моя Батьківщина. Особливості ознайомлення дітей дошкільного віку з історичними коренями України, її сучасною етнографічною картою.

  4.        Історія розвитку етнопедагогіки. Народознавчі ідеї XIX століття. Ознайомлення дітей з національним мистецтвом. Картини про сторичне минуле українського народу і методика їх використання в роботі з дітьми різних вікових груп.

  5.        Звичаї українського народу. Історія їх виникнення, розвиток на сучасному етапі. Зміст попередньої роботи з дітьми різних вікових

  6.        Свята, звичаї й традиції в українській календарній обрядовості.

  7.        Обряд, історія його виникнення і розвитку.

  8.        Жанрова характеристика української народної творчості. Видатні вчені-дослідники про її вплив на формування національної свідомості.

  9.        Теоретичні основи методики українського народознавства у дошкільному закладі. Витоки народної педагогіки. Принципи методики ознайомлення дітей з українським народознавством. Завдання ознайомлення дітей з початками народознавства.

  10.    Методика ознайомлення дітей з державними символами України – герб, прапор, гімн в різних вікових групах. Рослини-обереги українського народу. Зміст роботи з дітьми в різних вікових групах. Рослини-символи

   

  Орієнтовний перелік програмових запитань з курсу “Основи педагогічної майстерності”

   

  1.        Суспільна значущість професії педагога.

  2.        Поняття педагогічної діяльності, її структура.

  3.        Професійно-педагогічна діяльність як мета-діяльність.

  4.        Розповідь вихователя як модель педагогічної діяльності.

  5.        Поняття педагогічної майстерності.

  6.        Елементи педагогічної майстерності.

  7.        Педагогічна ситуація, її загальна характеристика.

  8.        Педагогічна задача, етапи її розв’язку.

  9.        Самовиховання педагога. Система самовиховання.

  10.    Поняття педагогічної техніки вихователя (вчителя).

  11.    Внутрішня техніка педагога.

  12.    Зовнішня техніка педагога.

  13.    Мовлення і комунікативна поведінка вихователя (вчителя).

  14.    Функції мовлення педагога у взаємодії з дітьми.

  15.    Комунікативні якості професійного мовлення педагога.

  16.    Умови ефективності професійного мовлення педагога.

  17.    Шляхи вдосконалення мовлення майбутнього педагога.

   

  Програмові вимоги до державного комплексного іспиту із фахових дисциплін для випускників ІПОДП спеціальності “Початкова освіта”, освітній рівень “спеціаліст”

   

  Математика.Методика навчання математики.

   

  1.        Множина. Способи задання множини. Рівні множини. Підмножини. Круги Ейлера-Венна. Методика викладання змістової лінії «Величини та одиниці вимірювання величин» в початкових класах. 

  2.        Об’єднання множин. Закони об’єднання множин. Підготовка учнів до введення натурального числа. Методика вивчення таблиці додавання одноцифрових чисел і відповідних випадків віднімання. 

  3.        Переріз множин. Закони перерізу множин. Методика навчання нумерації чисел в концентрах «Сотня»та «Тисяча». 

  4.        Натуральне число як спільна властивість класу скінченних рівнопотужних множин. Число нуль. Відношення “дорівнює”,”менше”,”більше” на множині цілих невід’ємних чисел. Методика навчання позатабличного множення і ділення. 

  5.        Означення суми двох цілих невід'ємних чисел у кількісній теорії. Існування суми і її єдиність. Дія додавання на множині цілих невід’ємних чисел. Закони додавання. Методика навчання додавання і віднімання в концентрі «Сотня». 

  6.        Означення різниці двох цілих невід’ємних чисел у кількісній теорії. Умова існування різниці, її єдиність. Закони віднімання. Зв’язок віднімання з додаванням. Методика вивчення усних і письмових прийомів додавання і віднімання в концентрах «Тисяча» та «Багатоцифрові числа».

  7.        Означення добутку двох цілих невід'ємних у кількісній теорії. Існування добутку,його єдиність. Закони множення. Означення добутку через суму. Методика навчання дій множення і ділення. Система навчання табличному множенню і діленню.

  8.        Непозиційні й позиційні системи числення. Запис цілих невід'ємних чисел у позиційних системах числення. Методика вивчення змістової лінії «Геометричні фігури. Властивості геометричних фігур «в початкових класах».

  9.        Алгоритм арифметичних дій над цілими невід’ємними числами в позиційних системах числення. Методика навчання розв’язання простих задач на збільшення (зменшення) на кілька одиниць. 

  10.    Відношення подільності на множині цілих невід'ємних чисел. Його властивості. Методика навчання розв’язування простих задач на збільшення (зменшення) в декілька разів.

  11.    Подільність суми, добутку,різниці на множині цілих невід’ємних чисел. Методика навчання розв’язування задач на різницеве і кратне порівняння. 

  12.    Дільник, спільний дільник, найбільший спільний дільник двох і більше чисел. Кратні, спільні кратні,найменше спільне кратне двох і більше чисел. Методика навчання розв’язування простих задач на ділення на рівні частини та на вміщення. 

  13.    Основна теорема арифметики. Методика навчання розв’язування простих задач на знаходження невідомого компоненту арифметичної дії.

  14.    Додавання й віднімання додатних раціональних чисел. Закони додавання цих чисел. Складені задачі у початковому курсі математики. Методика навчання розв’язування задач на дві дії.

  15.    Поняття звичайного дробу. Еквівалентні дроби. Основна властивість дробу. Необхідна й достатня умова еквівалентності дробів. Методика вивчення дробів при викладанні змістової лінії «Числа та дії над ними». 

  16.    Множення і ділення додатних раціональних чисел. Закони множення цих чисел. Методика навчання розв’язування задач на зведення до одиниці. 

  17.    Поняття рівняння з однією змінною. Рівносильні рівняння. Теореми про рівносильні рівняння. Методика навчання розв’язування задач на рух. 

  18.    Поняття нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності. Теореми про рівносильні нерівності. Методика вивчення змістової лінії «Рівності та нерівності» в початковому курсі математики.

  19.    Лінійна функція, ії властивості та графік. Пряма пропорційність,ії властивості і графік. Методика навчання розв’язування задач на спільну роботу.

  20.    Обернена пропорційність, її властивостіта графік. Методика навчання розв’язування задач на пропорційний поділ.

  21.    Кратні, спільні кратні, найменше спільне кратне двох і більше чисел. Методика вивчення математичних виразів при викладанні освітньої галузі «Математика». Правила порядку виконання дій.

  22.    Числові нерівності, їх властивості, теорема про істинні числові нерівності. Введення буквеної символіки при вивченні освітньої галузі «Математика». 

  23.    Квадратична функція і її властивості та графік. Ознайомлення учнів з часом та його одиницями при вивченні змістової лінії «Величини та одиниці вимірювання величин».

  24.    Бінарні відношення на множині. Властивості бінарних відношень. Методика ознайомлення молодших школярів з масою та її одиницями при вивченні змістової лінії «Величини та одиниці вимірювання величин».

  25.    Площа фігури та її властивості. Способи вимірювання площ. Методика формування уявлень про площу фігури та одиниці площі при вивченні змістової лінії «Геометричні фігури. Властивості геометричних фігур».

   

  Українська мова. Методика навчання української мови.

   

  1.        Текст як одиниця мовлення. Членування тексту. Складні синтаксичні цілі, граматичні засоби їх організації. Методика опрацювання розділу “Текст” на уроках рідної мови в початковій школі.

  2.        Речення, його ознаки. Типи речень за метою висловлювання, емоційним насиченням, структурою. Система вивчення речення у початковій школі.

  3.        Предикативний центр речення. Підмет і присудок, їх типи та способи вираження. Методика вивчення головних членів речення у початковій школі.

  4.        Синоніми, типи синонімічних рядів. Антоніми. Слова, що не утворюють антонімічних пар. Вивчення близьких та протилежних за звучанням слів у початковій школі. 

  5.        Структурні ознаки слова. Морфема. Морфеми, їх типи. Методика вивчення розділу “Будова слова” у початковій школі.

  6.        Графіка. Види письма: піктографія, ідеографія, звукове письмо. Буква як одиниця української графіки. Співвідношення між буквами і звуками у системі навчання грамоти молодших школярів.

  7.        Українська орфографія, її принципи. Вивчення правил уживання апострофа у початковій школі. Позначення на письмі м’якості приголосних. М’який знак та вивчення правил його вживання молодшими школярами.

  8.        Іменник. Лексико-граматичні розряди іменника. Система їх вивчення на уроках рідної мови в початковій школі.

  9.        Категорія роду і числа іменника. Вивчення цих категорій за лінійно-концентричним принципом програми початкової школи. Моделювання структури уроку вивчення іменника в 2 класі.

  10.    Прикметник як частина мови. Розряди прикметника. Ступені порівняння якісних прикметників. Відмінювання прикметників. Система вивчення прикметника в початковій школі. Моделювання структури уроку вивчення прикметника в 3 класі.

  11.    Дієслово. Неозначена форма дієслова, категорія виду дієслова. Вивчення неозначеної форми дієслова на уроках рідної мови. Моделювання структури уроку вивчення дієслова в 4 класі.

  12.    Прийменник. Сполучник. Вивчення службових слів на уроках рідної мови в початковій школі.

  13.    Способи передачі чужого мовлення. Діалог. Монолог. Розвиток діалогічного та монологічного мовлення на уроках рідної мови у початковій школі.

  14.    Звуки як фонетичні одиниці мови. Класифікація голосних і приголосних звуків. Звуковий аналіз на уроках навчання грамоти у початковій школі.

  15.    Однорідні члени речення. Вивчення однорідних членів речення у початковій школі.

  16.    Складносурядні і складнопідрядні речення. Їх типи та засоби зв’язку. Методика ознайомлення зі складним реченням на уроках рідної мови.

  17.    Неповні речення. Їх типи. Комунікативні умови їх функціонування. Методика опрацювання казки на уроках читання у початковій школі.

  18.    Наголос. Види наголосу. Словесний, фразовий, логічний наголос. Методика формування навичок виразного читання в початковій школі.

  19.    Склад, типи складів. Закономірності фонетичного складоподілу і правила переносу слів, їх вивчення у початковій школі.

  20.    Cкладні речення з кількома частинами. Моделювання структури уроку позакласного читання в початковій школі.

  21.    Українська літературна мова як форма загальнонародної мови. Опрацювання розділу «Мова і мовлення» за лінійно-концентричним принципом програми початкової школи.

  22.    Слово як основна одиниця мови. Лексичне значення слова Типи лексичних значень слів. Полісемія. Типи переносних значень слів. Вивчення прямого і переносного значення слова та багатозначних слів на уроках рідної мови у початковій школі.

  23.    Омоніми, їх типи. Розмежування явищ омонімії та багатозначності. Вивчення слів, які звучать і пишуться однаково, у початковій школі.

  24.    Числівник. Розряди числівників. Відмінювання числівників. Методика вивчення числівника у початковій школі.

  25.    Чергування їх типи. Історичні чергування фонем. Методика вивчення чергувань звуків у початковій школі.

   

  Програмові вимоги з педагогіки.

   

  1.        Предмет і завдання дидактики.

  2.        Зміст освіти в школі.

  3.        Навчальні плани і програми для початкової школи та вимоги до них.

  4.        Підручники для початкової школи і вимоги до них.

  5.        Поняття і суть процесу навчання та його основні компоненти.

  6.        Підготовка учнів до уроку. Домашня навчальна робота учнів.

  7.        Структура процесу засвоєння знань.

  8.        Принципи і правила навчання. Класифікація принципів навчання.

  9.        Врахування індивідуальних особливостей учнів початкових класів у процесі навчання.

  10.    Методи навчання в початковій школі та їх класифікація.

  11.    Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності.

  12.    Форми організації навчально-пізнавального процесу в початковій школі.

  13.    Поняття та особливості класно-урочної системи.

  14.    Урок як основна форма організації навчання в школі.

  15.    Мета уроку, її складові та обумовленість потребами розвитку суспільства й особистості учня.

  16.    Типи та структура уроків.

  17.    Підготовка учителя до уроку.

  18.    Основні вимоги до уроку.

  19.    Нестандартні уроки в сучасній школі.

  20.    Освітнє і виховне значення контролю і оцінки успішності учнів. Особливості оцінювання знань за 12 бальною системою.

  21.    Інноваційні технології навчання у початковій школі та їх характеристика.

  22.    Методи контролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності учнів.

  23.    Засоби навчання та їх характеристика.

  24.    Проблемне навчання.

  25.    Диференційоване навчання в школі.

   


  Програмові вимоги до державного комплексного іспиту із фахових дисциплін для випускників ІПОДП спеціальності “Інформатика”, освітній рівень “спеціаліст”

   

  Математичний аналіз

   

  1. Поняття множини. Способи задання множин. Операції над множинами. Властивості операцій над множинами. Декартовий добуток множин. Означення відображення і функції. Графік функції. Види відображень. Обмежені множини. Точні межі числових множин та їхні характеристичні властивості. Існування точних меж числових множин. Еквівалентні множини. Зліченні і незліченні множини. Властивості зліченних множин. Потужність континуума. Дійсні числа. Основні властивості дійсних чисел.

  2. Поняття числової послідовності. Нескінченно малі та нескінченно великі послідовності. Властивості нескінченно малих та нескінченно великих послідовностей. Означення границі числової послідовності. Властивості границі послідовності. Граничний перехід в нерівностях. Теорема про границю проміжної послідовності. Монотонні послідовності. Теорема Вейєрштраса про границю монотонної послідовності. Число «е» та стала Ейлера. Критерій Коші збіжності числової послідовності.

  3. Гранична точка множини та її характеристика. Різні означення границі функції в точці та їх еквівалентність. Односторонні границі функції в точці. Арифметичні дії над функціями, що мають скінченні границі. Перша та друга визначна границі. Наслідки. Границя монотонної функції. Загальна ознака Больцано-Коші існування скінченної границі функції в точці.

  4. Порівняння нескінченно малих та нескінченно великих функцій. Різні означення неперервності функції в точці. Точки розриву.  Одностороння неперервність функції. Неперервність і розриви монотонної функції. Неперервність основних елементарних функцій. Теореми про неперервність складеної та оберненої функції. Перша та друга теорема Больцано-Коші. Перша та друга теорема Вейєрштрасса. Поняття рівномірної неперервності функції. Теорема Кантора про рівномірну неперервність функції на відрізку. 

  5. Означення похідної функції в точці. Фізичний та геометричний зміст похідної. Застосування похідної. Похідні основних елементарних функцій. Похідна складеної та оберненої функції. Формула для приросту функції. Найпростіші правила обчислення похідної. Односторонні похідні. Нескінченні похідні. Диференціал функції в точці та його властивості. Інваріантність форми диференціала. Застосування інтеграла до наближених обчислень. Основні теореми диференціального числення. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа і Коші. Формула скінченних приростів.

  6. Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для довільної функції. Різні форми запису формули Тейлора. Залишковий член у формулі Тейлора у формі Пеано, Лагранжа, Шлемільха і Роша. Розклади основних елементарних функцій за формулою Тейлора. Розкриття невизначеності за допомогою похідної. Невизначеність . Правило Лопіталя-Бернуллі.

  7. Умова сталості функції на проміжку. Умова монотонності функції. Максимум і мінімум функції. Точки екстремуму та стаціонарні точки функції. Необхідна умова дослідження функції на екстремум. Достатні умови дослідження функції на екстремум. Перше та друге правило. Застосування похідних вищих порядків до дослідження функції на екстремум. Найбільше та найменше значення функції на відрізку. Умови опуклості функції. Відшукання точок перегину графіка функції. Застосування другої похідної для дослідження графіка функції на опуклість (вгнутість). Нескінченні розриви і проміжки. Асимптоти функції. Правила для знаходження вертикальних, горизонтальних та похилих асимптот.

  8. Первісна функції. Означення і властивості невизначеного інтеграла. Таблиця невизначених інтегралів. Заміна змінних та інтегрування частинами у невизначному інтегралі. Інтегрування раціональних виразів. Прості дроби та їх інтегрування. Метод невизначених коефіцієнтів. Виділення раціональної частини. Інтегрування деяких виразів, які містять радикали. Інтегрування біноміальних диференціалів. Підстановки Чебишева. Підстановки Ейлера. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні та показникові функції. Інтегрування деяких трансцендентних функцій.

  9. Означення і умови існування визначеного інтеграла. Необхідна умова інтегрованості. Суми Дарбу та їх властивості. Критерій інтегрованості функції. Властивості визначеного інтеграла. Теореми про середнє для визначеного інтеграла. Визначений інтеграл як функція верхньої межі. Друга теорема про середнє для визначеного інтеграла. Формули Боне. Обчислення визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца. Інтегрування частинами та формула заміни змінних у визначеному інтегралі. Застосування визначеного інтеграла у фізиці і геометрії.

  10. Поняття числового ряду та його основні властивості. Ряди з додатними елементами. Необхідна ознака збіжності ряду. Ознаки порівняння. Достатні ознаки збіжності числових рядів. Ознаки Даламбера, Коші, інтегральна ознака Коші. Абсолютна та умовна збіжності числових рядів. Ознаки Абеля, Лейбніца, Діріхле. Властивості збіжних рядів. Степеневі ряди. Радіус та область збіжності степеневого ряду. Теорема Абеля. Ряд Тейлора. Розвинення основних елементарних функцій в ряд Тейлора.

   

  Алгебра і геометрія

   

  1. Вступ до алгебри. Означення множини. Операції над множинами. Основні властивості операцій над множинами. Прямий (декартів) добуток множин. Відображення. Бінарні відношення на множині. Властивості. Відношення еквівалентності, порядку. Принцип математичної індукції. Перестановки. Підстановки.

  2. Основні алгебраїчні структури. Поле С. Основні алгебраїчні структури. Група. Кільце. Поле. Операції над комплексними числами. Піднесення до степеня і добування кореня. Корені з одиниці. Поле комплексних чисел. Форми комплексного числа.

  3. Кільце поліномів. Поліноми від однієї змінної. Подільність поліномів. Поліноми над числовими полями. Поліном від багатьох змінних.

  4. Матриці і визначники. Поняття матриці. Дії над матрицями. Види матриць. Визначники малих порядків. Визначники n-го порядку. Властивості. Мінори та алгебраїчні доповнення. Обчислення визначників.

  5. Системи лінійних рівнянь. Системи лінійних рівнянь. Загальний аналіз. Метод Гауса. Розв’язування систем лінійних рівнянь. Метод Крамера. Матричний метод розв’язування систем лінійних рівнянь.

  6. Векторні простори. Основні поняття. Розмірність і базис. Лінійні перетворення. Операції над лінійними перетвореннями. Перехід до нового базису. Ранг і дефект лінійного перетворення. Інваріанти підпростори. Власні вектори і власні значення. Евклідові простори. Скалярний добуток в координатах. Ортогональне доповнення. Лінійні перетворення в евклідовому просторі. Нормальні і форми матриць. Форма Жордана.

  7. Квадратичні форми у векторному просторі. Лінійна функція. Поняття білінійної та квадратичної функції. Зведення квадратичної форми до суми квадратів. Метод Лангранжа. Метод Якобі.

  8. Квадрики. Закон ітерації квадратичних форм. Класифікація квадратичних форм. Зведення рівняння квадрики другого порядку до канонічного вигляду. Білінійні і квадратичні форми в евклідовому просторі.

  9. Загальна афінна та прямокутна декартова система координат. Поняття загальної афінної системи координат координати точки. Прямокутна декартова система координат. Зв'язок між координатами точки в різних системах координат.

  10. Поняття вектора. Основні означення. Колінеарні та компланарні вектори. Додавання та віднімання векторів. Властивості даних операцій. Множення векторів на скаляр. Властивості.

  11. Поняття лінійної залежності та незалежності векторів. Основні теореми. Базис системи векторів. Координати вектора. Дії над векторами в координатній формі. Ортормовані базиси.

  12. Скалярний добуток двох векторів. Властивості. Застосування. Означення векторного добутку. Основні властивості даної операції та її застосування до розв’язування задач. Поняття мішаного добутку трьох векторів. Властивості. Застосування до розв’язування задач.

  13. Різні способи задання прямої на площині. Частинні випадки загального рівняння прямої. Відстань від точки до прямої. Взаємне розташування двох прямих на площині. Умова паралельності. Кут між двома прямими. Умова перпендикулярності. Відстань між двома паралельними прямими.

  14. Різні способи задання площини. Різні способи задання прямої просторі. Відстань від точки до площини. Взаємне розташування двох площин. Умова паралельності між двома площинами. Умова перпендикулярності. Відстань між двома паралельними площинами. Взаємне розташування трьох площин. Пряма і площина в просторі. Кут між прямою і площиною. Взаємне розташування двох прямих у просторі.

  15. Загальне рівняння лінії другого порядку. Означення еліпса. Канонічне рівняння. Властивості та зображення. Означення гіперболи та її канонічне рівняння. Властивості та зображення. Означення параболи та її канонічне рівняння. Властивості та зображення.

  16. Поняття полярних координат. Зв'язок між полярними та прямокутними декартовими координатами. Відстань між двома точками та площа трикутника в полярних координатах. Рівняння деяких ліній в полярних координатах.

  17. Спряжені напрямки та спряжені діаметри. Головні напрямки  та головні діаметри. Рівняння осей симетрії. Схема вивчення властивостей лінії другого порядку. Приклади побудови ліній за їхніми рівняннями. Застосування геометричних перетворень для побудови ліній другого порядку. Застосування інваріантів для побудови ліній другого порядку.

  18. Загальне рівняння поверхні другого порядку. Еліпсоїд. Властивості. Зображення. Однопорожнинний гіперболоїд. Двопорожнинний гіперболоїд. Властивості. Зображення. Еліптичний параболоїд. Гіперболічний параболоїд. Властивості. Зображення.

  19. Поняття циліндричної поверхні. Поняття конічної поверхні. Поверхні обертання.

  20. Поняття загального рівняння поверхні другого порядку. Перетин поверхні з прямою. Частинні випадки. Центр поверхні. Рівняння дотичної площини до нормалі.

   

  Дискретна математика

   

  1.      Множини та способи їх задання.

  2.      Операції над множинами.

  3.      Властивості операцій над множинами.

  4.      Нескінченні множини та їх приклади. Числові множини.

  5.      Зліченні множини та теореми про зліченні множини.

  6.      Незліченні множини. Перша та друга теореми Кантора.

  7.      Означення відношення.

  8.      Способи задання відношень.

  9.      Операції над відношеннями.

  10.  Властивості відношень.

  11.  Поняття про бінарні відношення.

  12.  Властивості бінарних відношень.

  13.  Відношення еквівалентності та розбиття множини.

  14.  Відношення строгого порядку.

  15.  Відношення нестрогого порядку.

  16.  Частково впорядковані множини.

  17.  Комбінаторний принцип рівності та його застосування до розв’язування задач.

  18.  Комбінаторний принцип суми та його застосування до розв’язування задач.

  19.  Комбінаторний принцип добутку та його застосування до розв’язування задач.

  20.  Задача про потужність булеана скінченної множини.

  21.  Задача про число перестановок елементів ск. множини.

  22.  Задача про число -перестановок -елементної множини.

  23.  Задача про число -сполучень -елементної множини.

  24.  Застосування  принципу вкл..-викл. до виведення функції Ойлера.

  25.  Задача про безлади.

  26.  Біном Ньютона.

  27.  Властивості біноміальних коефіцієнтів.

  28.  Трикутник Паскаля та його властивості.

  29.  Числові послідовності.

  30.  Скінченні лінійні рекурентні рівняння.

  31.  Метод генератрис.

  32.  Розвязання задачі про невпорядковані розбиття методом генератрис.

  33.  Поняття про комбінаторні тотожності.

  34.  Тотожності пов’язані з біноміальними коефіцієнтами.

  35.  Многочлени розбиттів та комбінаторні тотожності.

  36.  Мультимножини та їх специфікації.

  37.  Операції над мультимножинами та їх властивості.

  38.  Мультиноміальна формула та комбінаторна інтерпретація мультиноміальних коефіцієнтів.

  39.  Узагальнена мультиноміальна формула.

  40.  Задача про число всіх підмультимножин даної мультимножини.

  41.  Задача про число всіх перестановок елементів мультимножини.

  42.  Задача про число -підмультимножин даної мультимножини.

  43.  Задача про число -перестановок даної мультимножини.

  44.  Траєкторії на цілочисельній решітці у вигляді прямокутника.

  45.  Означення графів. Графічне задання графів.

  46.  Задання графів матрицею суміжностей.

  47.  Задання графів матрицею інцидентностей.

  48.  Задання графів матрицею Кірхгофа.

  49.  Деякі теореми про графи.

  50.  Маршрути, ланцюги, цикли на графах.

  51.  Деякі класи графів (повні, дводольні, дерева).

  52.  Плоскі та неплоскі графи.

  53.  Ізоморфізм графів.

  54.  Дерева та їх властивості.

  55.  Теорема Ойлера про плоскі графи.

  56.  Графи  та .

  57.  Теорема Куратовського Понтрягіна.

  58.  Теорема про правильні многогранники.

  59.  Ойлерові графи.

  60.  Теорема про дводольні графи.

  61.  Алгоритм Краскала.

  62.  Алгоритм Дейкстри.

  63.  Алгоритми пов’язані з традиційним та нетрадиційним добутками матриць.

  64.  Вступ до криптографії.

  65.  Способи шифрування інформації.  Метод підстановки.

  66.  Способи шифрування інформації.  Метод перестановки.

  67.  Способи шифрування інформації.  Метод Тритеміуса.      

  68.  Метод дихотомії кодування інформації.

  69.  Метод Фано.

  70.  Префіксне кодування.

  71.  Кодування при допомозі дерев.

   

  Теорія алгоритмів

  1. Вступ. Предмет математичної логіки. Мета курсу. Зв'язок з іншими дисциплінами. Виникнення та розвиток логіки. Основні закони традиційної логіки. Предикати, композиції над предикатами. Поняття числення, формальні системи. Поняття логічної системи.

  2. Пропозиційна логіка (ПЛ). Логічні зв'язки, їх властивості. Мова ПЛ. Тавтології. Логічний (тавтологічний) наслідок, логічна (тавтологічна) еквівалентність. Відношення логічного наслідку для множин формул.

  3. Перевірка істинності формул та пошук доведень теорем. Метод резолюцій пропозиційної логіки. Аксіоматичні логічні системи Генценівського типу. Секвенції. Секвенційні форми, дерева. Семантичні таблиці. Пропозиційне секвенційне числення, його коректність і повнота.

  4.  Квазіарні функції та предикати, їх композиції. Квантори. Іменні множини. Kвазіарнi функції. Фінарні, Х-арнi, n-арнi функції. Еквітонні функції, предикати. Композиції номінативного рівня. Реномінації. Квантори. Суперпозиції.

  5. Реномінативні логіки (РНЛ), їх моделі та мови. Неістотність предметних імен. Семантичні властивості РНЛ. Істинність та виконуваність формул. Всюди істинність. Тавтологічний, логічний та слабкий логічний наслідок. Еквівалентні перетворення формул, теорема еквівалентності. Нормальні форми. Субтавтології.

  6. Спектр логік квазіарних предикатів 1-го порядку. Класичні логіки 1-го порядку, їх моделі та мови. Поняття терму, формули. Класичні АС. Виразність в АС. Мова арифметики. Арифметичні предикати, множини, функції. Істинні арифметичні формули.

  7. Еквівалентні перетворення формул, теореми еквівалентності та рівності. Пренексна форма. Сколемівська нормальна форма. 

  8. Гомоморфізми, ізоморфізми та автоморфізми АС. Теореми про гомоморфізм та ізоморфізм. Елементарна еквівалентність, зв’язок з ізоморфізмом. Фактор-системи. Канонічний гомоморфізм.

  9. Метод автоморфізмів. Теорема виразності. Доведення невиразності предикатів за допомогою автоморфізмів.

  10. Логіки квазіарних предикатів 1-го порядку.  Логіки еквітонних предикатів (неокласичні логіки, НКЛ). Моделі та мови НКЛ. Неістотність предметних імен. Істинність та виконуваність, всюди істинність. Тавтологічний, логічний та слабкий логічний наслідок в НКЛ. Теореми еквівалентності та рівності

  11. Нетрадиційні семантики логік квазіарних предикатів. Логіки часткових однозначних, тотальних неоднозначних, часткових неоднозначних предикатів. Формалізація логічного наслідку в цих логіках. Відношення логічного наслідку та логічної еквівалентності.

  12. Теорії 1-го порядку.Теорема Гьоделя про повноту. Аксіоматичні системи класичних логік 1-го порядку Гільбертівського типу (теорії 1-го порядку) та їх моделі. Теорема істинності. Приклади теорій 1-го порядку. Формальна арифметика. Теорема тавтології. Теорема дедукції.

  13. Теорема компактності. Теореми Льовенгейма-Сколема. Категоричність теорій 1-го порядку. Теорема Лося-Воота. Теореми Гьоделя про неповноту, їх значення.

  14. Метод резолюцій логік 1-го порядку. Теорема Ербрана. Уніфікатори. Найзагальніший уніфікатор. Метод резолюцій логік 1-го порядку.

  15. Секвенційні числення класичних логік 1-го порядку та чистих НКЛ 1-го порядку. Метод модельних множин. Коректність та повнота числень 1-го порядку, її наслідки.

  16. Секвенційні числення логік фукціональних рівнів. Інтерполяційна теорема. Семантична і синтаксична визначність, теорема про визначність.

  17. Інтуїціоністська логіка. Семантика можливих світів (реляційна семантика) інтуїціоністської логіки. Інтуїціоністські числення Гільбертівського та Генценівського типу.

  18. Алетичні модальні логіки. Системи T, B, S4, S5. Реляційна семантика алетичної модальної логіки. Темпоральні логіки, синтаксис мови та реляційна семантика.

  19. Предмет теорії алгоритмів. Мета курсу. Зв'язок з іншими дисциплінами. Aлгоритми, відносні алгоритми. Алгоритмічно обчислювані функції. Алгоритмічна перелічність, розв'язність. Машини з натуральнозначними регістрами. МНР-програми. МНР-обчислюваність.

  20. Машини Тьюрінга. МТ-обчислюваність. Нормальні алгоритми Маркова. НА-обчислюваність.

  21. Системи Поста. Обчислюваність за Постом. Комбінаторні системи.

  22. Операції примітивної рекурсії та мінімізації. Алгебри квазіарних та фінарних ЧРФ. Обчислюваність n-арних функцій на N.  ПРФ, ЧРФ та РФ. Алгебри n-арних ЧРФ та ПРФ. 

  23. Програмні алгебри. Операції розгалуження, циклу. ППА квазіарних та n-арних функцій на R, на N. 

  24. Кодування. Нумерації, ефективні нумерації. Універсальні класи алгоритмів. Канторові нумерації. Кодування та нумерації МНР-програм, МТ, OT. Функція Гьоделя. Елімінація примітивної рекурсії.

  25. Еквівалентність формальних моделей алгоритмів. Теза Чорча. Значення тези Чорча.

  26. Стандартні нумерації  n-арних ЧРФ та ПРФ Обчислювані та Гьодельові нумерації. s-m-n-теорема.

  27. Теореми Кліні про нерухому точку (НТ) для РФ. Наслідки.

  28. Рекурсивно перелічні, рекурсивні та примітивно рекурсивні множини, їх властивості. Теорема Поста. Еквівалентні визначення РПМ. Нумерації РПМ. 

  29. Індексні множини. Теорема Райса, її значення. Дуальна до теореми Райса. Теорема Райса-Шапіро.

  30. Звідності. m-звідність. m-степені. Продуктивні та креативні множини. Умови продуктивності індексних множин.

  31. Відносна обчислюваність. МНРО-обчислювані функції, a-ЧРФ. Теза Тьюрінга. Релятивізація теорем. 

  32. Т-звідність, її властивості. Т-степені. Т-повні множини. Операція скачка на множинах та степенях.  n-скачок та  w-скачок

  33. Обчислюваність за лінійний та за поліноміальний час. Класи P та NP. Міри обчислювальної складності. Теорема про прискорення. Елементарні функції.

  34. Арифметичність ЧРФ та РПМ. Арифметична ієрархія. Алгоритм Тарського-Куратовського.

   

  Операційні системи

   

  1. Програмне забезпечення ПК. Класифікація програмного забез­печення. Операційна система та її призначення. Історія розвитку ОС корпорації Microsoft. Альтернативні операційні системи.

  2. Поняття операційної системи, її призначення та функції. Поняття операційної системи. Призначення операційної системи. Операційна система як розширена машина. Операційна система як розподілювач ресурсів. Класифікація сучасних операційних систем. Функціональні компоненти операційних систем. Керування процесами і потоками. Керування пам’яттю. Керування введенням-виведенням. Керу­вання файлами та файлові системи. Мережна підтримка. Безпека даних. Інтерфейс користувача.

  3. Базові поняття архітектури операційних систем. Ядро системи. Привілейований режим і режим користувача. Реалізація архітектури операційних систем. Монолітні системи. Багаторівневі системи. Системи з мікроядром. Концепція віртуальних машин. Особливості архітектури: UNIX і Linux. Базова архітектура UNIX. Архітектура Linux.Особливості архітектуриWindows ХР.Компоненти режиму ядра.Компоненти режиму користувача. Об'єктна архітектура XP.

  4. Базові поняття процесів і потоків. Процеси і потоки в сучасних ОС. Моделі процесів і потоків. Складові елементи процесів і потоків. Стани процесів і потоків. Опис процесів і потоків. Керуючі блоки процесів і потоків. Образи процесу і потоку. Створення і завершення процесів і потоків. Створення процесів. Керування адресним простором під час створення процесів. Особливості завершення процесів. Синхронне й асинхронне виконання процесів. Створення і завершення потоків.

  5. Керування процесами в UNIX і Linux. Образ процесу. Ідентифікаційна інформація та атрибути безпеки процесу. Керуючий блок процесу. Створення процесу. Завершення процесу. Очікування завершення процесу. Сигнали. Керування потоками в Linux. Базова підтримка багато потоковості. Потоки ядра Linux. Програмний інтерфейс керування потоками. Створення потоків. Очікування завершення виконання потоків. Керування процесами у Windows ХР. Складові елементи процесу. Структури даних процесу. Створення процесів. Завершення процесів. Процеси і ресурси. Таблиця об'єктів процесу. Програмний інтерфейс керування процесами Win АРІ. Керування потоками у Windows ХР. Складові елементи потоку. Структури даних потоку. Створення потоків. Особливості програмного інтерфейсу потоків.

  6. Загальні принципи планування. Особливості виконання потоків. Механізми і політика планування. Застосовність принципів планування. Види планування. Довготермінове планування. Середньотермінове планування. Короткотермінове планування. Стратегії планування. Витісняльна і невитісняльна багатозадачність. Алгоритми планування. Планування за принципом FIFO. Кругове планування. Планування із приоритетами. планування на підставі характеристик подальшого виконання. Багаторівневі черги зі зворотним зв’язком. Лотерейне планування. Реалізація планування в Linux. Реалізація планування у Windows.

  7. Основи технології віртуальної пам’яті. Поняття віртуальної пам’яті. Проблеми реалізації віртуальної пам’яті. Фрагментація пам’яті. Логічна і фізична адресація пам’яті. Підхід базового і межового регістрів. Сегментація пам’яті. Особливості сегментації пам’яті. Реалізація сегментації в архітектурі ІА-32. Сторінкова організація пам’яті. Базові принципи сторінкової організації пам’яті. Порівняльний аналіз сторінкової організації пам’яті та сегментації. Багаторівневі таблиці сторінок. Реалізація таблиць сторінок в архітектурі ІА-32. Асоціативна пам’ять. Сторінково-сегментна організація пам’яті. Реалізація керування основною пам’яттю: Linux. Використання сегментації в Linux. Формування логічних адрес. Розташування ядра у фізичній пам’яті. Особливості адресації процесів і ядра. Використання асоціативної пам’яті.

  8. Поняття файла і файлової системи. Поняття файла. Поняття файлової системи. Типи файлів. Імена файлів. Організація інформації у файловій системі. Розділи. Каталоги. Зв’язок розділів і структури каталогів. Жорсткі зв’язки. Символічні зв’язки. Атрибути файлів. Операції над файлами і каталогами. Підходи до використання файлів процесами. Загальні відомості про файлові операції. Файлові операції POSIX. Файлові системи Win32 API. Операції над каталогами.

  9. Операційна система MS-DOS. Основні модулі MS-DOS. Установка на ПК різних версій MS-DOS. Внутрішні та зовнішні команди MS-DOS. Загальні правила написання команд DOS. Завдання перемикачів команд. Файли та імена файлів. Узагальнюючі символи.

  10. Командні файли MS-DOS. Конфігурація операційної системи. Основи командних файлів. Команди командних файлів (REM, PAUSE, TYPE, ECHO, @). Завдання параметрів командних файлів. Команди зсуву та розгалужень. Завантаження з AUTOEXEC.BAT

  11. Перевірка відповідності характеристик апаратного забезпечення системним вимогам ОС. Збір інформації про апаратне забезпечення персонального комп’ютира. Підготовка жорсткого диска до встановлення на ПК декількох операційних систем. Управління розділами жорсткого диска. Робота з програмами Partition magic та Acronis Disc Director Suite.

  12. Установка ОС Wіndows. Основи роботи з операційною системою Wіndows. Запуск Wіndows та завершення роботи. Особливості інтерфейсу різних версій операційної системи Wіndows. Основні управляючі елементи Wіndows. Робота з дисками, каталогами та файлами. Провідник.

  13. Конфігурування операційної системи Windows. Огляд панелі керування. Настройка лінійки задач та меню “Пуск”. Встановлення настройок папок. Встановлення нового апаратного забезпечення. Встановлення нового програмного забезпечення. Настройка поточної дати та часу. Встановлення настройок робочого столу та монітора. Шрифти у Windows. Настройка профілів користувача. Перегляд та зміна системних настройок Windows.

  14. Основні засоби адміністрування ОС Windows. Системні інструменти. Налашування локальних політик безпеки. Керування дисками. Керування друком. Служби та застосунки. Управління автозапуском та завантаженням операційної системи. Реєст ОС Windows. Редагування реєстру. Особливі можливості реєстра.

  15. Системні засоби резервного копіювання даних. Синхронізація даних. Перенесення файлів та параметрів з одного комп’ютера на інший. Відновлення системи. Робота з програмою Acronis true image. Сервіси online-backup.

  16. Основні поняття по операційну систему Linux. Дистрибутиви Linux. Підготовка комп’ютера до встановлення Linux. Загрузка з компакт-диску. Загрузка з установочної дискети. Робота з розділами жорсткого диску.

  17. Установка Linux Ubuntu. Встановлення інших дистрибутивів. Дистрибутив Caldera OpenLinux. Встановлення Mandrake. Інсталяція SuSE. Заключні кроки установки.

  18. Основи роботи з операційною системою Linux. Завантаження Linux. Основні команди Linux. Використання файлової системи. Завершення роботи ОС. Типи файлів. Управління файловою системою. Призначення прав доступу. Диспетчери файлів.

  19. Інтерфейси Linux. Основи GNOME, KDE, Xfce та оболонка Unity. Створення облікових записів. Система x Window та її настройка. Використання системи x Window. Настройка Linux  для роботи. Робота в режимі командного рядка. Під’єднання до Internet. Перегляд Web-сторінок та робота з електронною поштою.

   

  Бази даних та ІС

   

  1.      Теорія реляційних баз даних. Історія розвитку АБД та БД. Передумови створення АБД та БД.Типи моделей даних. Поняття АБД, БД та їх складових. Класифікація АБД (БД). Поняття системи управління базами даних (СУБД), її функції та складові.Концепція реляційної моделі даних Е. Ф. Кодда. Структура таблиць та вимоги до їх створення. Ключові поля та індекси.

  2.      Етапи проектування БД.Інфологічний, логічний та внутрішній рівні проектування. Зовнішній рівень – підготовчий етап інфологічного проектування. Вимоги і підходи до інфологічного проектування. Складові інфологічної моделі. Кроки інфологічного проектування.  Порядок виконання процедури агрегації.

  3.      Теорія нормалізації відношень.Аномалії ненормалізованого відношення. Перша нормальна форма Кодда (1НФ). Повна і не повна функціональні залежності. Друга нормальна форма Кодда (2НФ). Транзитивні залежності.Третя нормальна форма Кодда (3НФ).

  4.      Мова запитів SQL. Загальна характеристика мови.Розвиток і загальна характеристика мови SQL.  Призначення, особливості та переваги мови SQL. Групи команд мови SQL. Типи даних SQL: символьні, бітові, числові, дата/час. Операції та агрегатні функції: реляційні операції, булеві операції, агрегатні функції.

  5.      Мова SQL - вибірка даних. Оператор SELECT: синтаксис, призначення та примінення. Фрази: FROM,. WHERE,. GROUPBY,. HAVING,. ORDERBY. Операція JOIN — об’єднаннятаблиць. Операція UNION. Оператор SELECT…INTO.

  6.      Маніпулювання даними. Оператори: INSERTINTO, UPDATE, DELETE. Створення, зміна  та видалення об’єктів.

  7.      Робота в середовищі СУБД.Створення структури таблиць. Введення і корегування даних. Зв’язування таблиць.Поняття форми та робота з ними.Поняття запиту. Створення запитів: вибірки, вилучення, оновлення, з умовою. Групування та обчислення даних у запитах. Створення звітів.

   

  Програмування

   

  1.      Класифікація мов програмування

  2.      Алфавіт мови. Структура програми.

  3.      Команди введення виведення.

  4.      Команда розгалуження.

  5.      Оператори циклів.

  6.      Робота з текстом

  7.      Використання підпрограм.

  8.      Візуалне програмування.

  9.      Інтерфейс середовища для візуального програмування

  10.  Основні елементи та їх властивості у візуальному прграмування

   

  Програмові вимоги до державного комплексного іспиту із фахових дисциплін для випускників ІПОДП спеціальності “Математика”, освітній рівень “спеціаліст”

   

  Математичний аналіз

   

  1. Поняття множини. Способи задання множин. Операції над множинами. Властивості операцій над множинами. Декартовий добуток множин. Означення відображення і функції. Графік функції. Види відображень. Обмежені множини. Точні межі числових множин та їхні характеристичні властивості. Існування точних меж числових множин. Еквівалентні множини. Зліченні і незліченні множини. Властивості зліченних множин. Потужність континуума. Дійсні числа. Основні властивості дійсних чисел.

  2. Поняття числової послідовності. Нескінченно малі та нескінченно великі послідовності. Властивості нескінченно малих та нескінченно великих послідовностей. Означення границі числової послідовності. Властивості границі послідовності. Граничний перехід в нерівностях. Теорема про границю проміжної послідовності. Монотонні послідовності. Теорема Вейєрштраса про границю монотонної послідовності. Число «е» та стала Ейлера. Критерій Коші збіжності числової послідовності.

  3. Гранична точка множини та її характеристика. Різні означення границі функції в точці та їх еквівалентність. Односторонні границі функції в точці. Арифметичні дії над функціями, що мають скінченні границі. Перша та друга визначна границі. Наслідки. Границя монотонної функції. Загальна ознака Больцано-Коші існування скінченної границі функції в точці.

  4. Порівняння нескінченно малих та нескінченно великих функцій. О-символіка. Поняття асимптотично рівних (еквівалентних) функцій. Застосування. Різні означення неперервності функції в точці. Точки розриву.  Одностороння неперервність функції. Неперервність і розриви монотонної функції. Неперервність основних елементарних функцій. Теореми про неперервність складеної та оберненої функції. Перша та друга теорема Больцано-Коші. Перша та друга теорема Вейєрштрасса. Поняття рівномірної неперервності функції. Теорема Кантора про рівномірну неперервність функції на відрізку.  Коливання функції на відрізку.

  5. Означення похідної функції в точці. Фізичний та геометричний зміст похідної. Застосування похідної. Похідні основних елементарних функцій. Похідна складеної та оберненої функції. Формула для приросту функції. Найпростіші правила обчислення похідної. Односторонні похідні. Нескінченні похідні. Диференціал функції в точці та його властивості. Інваріантність форми диференціала. Застосування інтеграла до наближених обчислень. Основні теореми диференціального числення. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа і Коші. Формула скінченних приростів.

  6. Формула Тейлора для многочлена. Формула Тейлора для довільної функції. Різні форми запису формули Тейлора. Залишковий член у формулі Тейлора у формі Пеано, Лагранжа, Шлемільха і Роша. Розклади основних елементарних функцій за формулою Тейлора. Розкриття невизначеності за допомогою похідної. Невизначеність . Правило Лопіталя-Бернуллі.

  7. Умова сталості функції на проміжку. Умова монотонності функції. Максимум і мінімум функції. Точки екстремуму та стаціонарні точки функції. Необхідна умова дослідження функції на екстремум. Достатні умови дослідження функції на екстремум. Перше та друге правило. Застосування похідних вищих порядків до дослідження функції на екстремум. Найбільше та найменше значення функції на відрізку. Умови опуклості функції. Відшукання точок перегину графіка функції. Застосування другої похідної для дослідження графіка функції на опуклість (вгнутість). Нескінченні розриви і проміжки. Асимптоти функції. Правила для знаходження вертикальних, горизонтальних та похилих асимптот.

  8. Первісна функції. Означення і властивості невизначеного інтеграла. Таблиця невизначених інтегралів. Заміна змінних та інтегрування частинами у невизначному інтегралі. Інтегрування раціональних виразів. Прості дроби та їх інтегрування. Метод невизначених коефіцієнтів. Виділення раціональної частини. Інтегрування деяких виразів, які містять радикали. Інтегрування біноміальних диференціалів. Підстановки Чебишева. Підстановки Ейлера. Інтегрування виразів, що містять тригонометричні та показникові функції. Інтегрування деяких трансцендентних функцій.

  9 Означення і умови існування визначеного інтеграла. Необхідна умова інтегрованості. Суми Дарбу та їх властивості. Критерій інтегрованості функції. Властивості визначеного інтеграла. Теореми про середнє для визначеного інтеграла. Визначений інтеграл як функція верхньої межі. Друга теорема про середнє для визначеного інтеграла. Формули Боне. Обчислення визначеного інтеграла. Формула Ньютона-Лейбніца. Інтегрування частинами та формула заміни змінних у визначеному інтегралі. Застосування визначеного інтеграла у фізиці і геометрії. Невласні інтеграли І-го та ІІ-го роду. Ознаки збіжності.

  10. Поняття числового ряду та його основні властивості. Ряди з додатними елементами. Необхідна ознака збіжності ряду. Ознаки порівняння. Достатні ознаки збіжності числових рядів. Ознаки Даламбера, Коші, інтегральна ознака Коші. Абсолютна та умовна збіжності числових рядів. Ознаки Абеля, Лейбніца, Діріхле. Властивості збіжних рядів.

  11. Частинні похідні і диференційованість функції багатьох змінних. Повний приріст функції в точці. Частинні диференціали функції багатьох змінних. Повний диференціал функції. Інваріантність форми першого диференціала. Похідна від складеної функції. Формула скінченних приростів. Похідні і диференціали функції багатьох змінних вищих порядків. Теорема Шварца про рівність мішаних похідних. Формула Тейлора для функції багатьох змінних.

  12. Необхідна умова екстремуму для функції багатьох змінних. Достатні умови екстремуму функції багатьох змінних. Випадок функції двох змінних. Загальний випадок. Критерій Сильвестра. Поняття умовного екстремуму для функції багатьох змінних. Необхідна умова. Метод множників Лагранжа. Найбільше і найменше значення функції в замкненій області.

  13. Означення та обчислення подвійних інтегралів. Властивості подвійних інтегралів. Застосування подвійних інтегралів. Заміна змінних у подвійному інтегралі. Перехід до полярної системи координат. Застосування інтегралів в геометрії, фізиці.

  14. Потрійні інтеграли. Властивості та застосування. Заміна змінних у потрійних інтегралах. Перехід до циліндричної та сферичної системи координат. Застосування потрійних інтегралів.

   

  Лінійна алгебра

   

  1. Системи лінійних рівнянь і прямокутні матриці. Елементарні перетворення системи лінійних рівнянь. Метод Гауса розв’язування системи лінійних рівнянь. Загальний аналіз системи лінійних рівнянь.

  2.Теорія визначників. Перестановки, підстановки та їх властивості. Визначники малих порядків. Визначники n-порядку, їх властивості та способи обчислення. Мінори та алгебраїчні доповнення. Розклад визначника за елементами рядка (стовпця). Правило Крамера.

  3. Матриці та вектори. Дії над матрицями та їх властивості. Визначник добутку матриці. Поняття оберненої матриці. Матричні рівняння. Матричний спосіб розв’язування системи лінійних рівнянь. Лінійна залежність та незалежність векторів. Ранг системи векторів. Поняття рангу матриці та способи його відшукання. Критерій сумісності та критерій визначеності системи лінійних рівнянь. Теорема Кронекера-Капеллі.

  4. Система однорідних лінійних рівнянь. Система лінійних однорідних рівнянь. Фундаментальна система розв’язків системи лінійних однорідних рівнянь. Зв'язок розв’язків неоднорідної і однорідної системи лінійних рівнянь.

  5. Векторний простір. Поняття векторного простору. Базис і розмірність. Ізоморфізм векторних просторів однакової розмірності. Координати вектора. Зв'язок координат вектора в різних базисах. Підпростори векторного простору. Перетин і сума підпросторів векторного простору.

  6. Лінійні оператори у векторному просторі. Лінійні відображення векторних просторів та операції над ними. Матриця лінійного оператора в заданому базисі. Перетворення матриці лінійного оператора при переході до нового базису. Образ та ядро, ранг і дефект лінійного оператора. Власні вектори та власні значення лінійного оператора.

  7. Евклідів векторний простір. Поняття скалярного добутку. Нерівність Коші- Буняковського. Ортогональний базис скінченновимірного евклідового простору. Розклад n-вимірного простору на пряму суму підпростору і його ортогонального доповнення.

  8. Лінійні оператори в евклідовому просторі. Поняття спряженого оператора. Самоспряжений лінійний оператор та його властивості. Ортогональний оператор, властивості.

  9. Многочленні матриці. Зведення многочленних матриць до діагонального вигляду. Інваріантні множники. Елементарні дільники. Мінімальний многочлен матриці. Критерій подібності матриць. Нормальні форми матриць.

  10. Квадратичні форми. Білінійні форми. Квадратичні форми. Метод Лагранжа. Зведення до суми квадратів. Метод Якобі. Зведення до суми квадратів. Критерій Сильвестра знаковизначеності квадратичної форми. Закон інерції квадратичних форм.

  11. Квадрика. Гіперповерхня другого порядку. Класифікація квадрик.

   

  Алгебра і теорія чисел

   

  1. Вступ до алгебри. Множини, відображення, відношення. Принцип математичної індукції. Підстановки, властивості. Поняття про основні алгебраїчні структури. Поле комплексних чисел. 

  2. Кільце поліномів від однієї змінної. Подільність в кільці поліномів від однієї змінної. Алгоритм Евкліда, НСД, НСК. Корені поліномів, звідність поліномів, основна теорема теорії поліномів. Відокремлення кратних множників полінома. Поліноми над числовими полями.

  3. Кільце поліномів від багатьох змінних. Лексикографічне розміщення членів полінома. Симетричні поліноми. Основна теорема про симетричні поліноми. Результант поліномів. Дискримінант полінома.

  4. Кільце цілих чисел. Подільність в кільці цілих чисел. Неперервні (ланцюгові) дроби. Ціла і дробова частини числа. Трансцедентні числа. Системи числення.

  5. Елементи теорії конгруенцій першого степеня. Означення і властивості конгруенцій. Класи лишків за модулем. Способи розв’язування конгруенцій 1-го степеня. Теореми Ейлера і Ферма. Системи конгруенцій 1-го степеня, способи їх розв’язування.

  6. Конгруенції вищих степенів. Розв’язування конгруенцій 2-го степеня. Конгруенції 2-го степеня. Критерій Ейлера, символ Лежандра. Показник числа за модулем. Первісні корені. Індекси за простим модулем. Застосування теорії конгруенцій.

  7. Основи теорії груп. Групи, підгрупи, перетин підгруп. Типи груп. Розбиття групи за підгрупою. Фактор-група. Гомоморфізм груп. Основна теорема про гомоморфізми. Елементи теорії представлень груп.

  8. Елементи теорії кілець і полів. Кільце, підкільце, ізоморфізм кілець. Фактор-кільця, ідеали кілець, характеристика кілець. Побудова скінченних полів.

   

  Дискретна математика

   

  1.      Множини та способи їх задання.

  2.      Операції над множинами.

  3.      Властивості операцій над множинами.

  4.      Нескінченні множини та їх приклади. Числові множини.

  5.      Зліченні множини та теореми про зліченні множини.

  6.      Незліченні множини. Перша та друга теореми Кантора.

  7.      Означення відношення.

  8.      Способи задання відношень.

  9.      Операції над відношеннями.

  10.  Властивості відношень.

  11.  Поняття про бінарні відношення.

  12.  Властивості бінарних відношень.

  13.  Відношення еквівалентності та розбиття множини.

  14.  Відношення строгого порядку.

  15.  Відношення нестрогого порядку.

  16.  Частково впорядковані множини.

  17.  Комбінаторний принцип рівності та його застосування до розв’язування задач.

  18.  Комбінаторний принцип суми та його застосування до розв’язування задач.

  19.  Комбінаторний принцип добутку та його застосування до розв’язування задач.

  20.  Задача про потужність булеана скінченної множини.

  21.  Задача про число перестановок елементів ск. множини.

  22.  Задача про число -перестановок -елементної множини.

  23.  Задача про число -сполучень -елементної множини.

  24.  Узагальнені факторіальні степені.

  25.  Поняття про принцип вкл.-викл.

  26.  Застосування  принципу вкл.-викл. до виведення функції Ойлера.

  27.  Задача про безлади.

  28.  Біном Ньютона.

  29.  Властивості біноміальних коефіцієнтів.

  30.  Трикутник Паскаля та його властивості.

  31.  Числові послідовності.

  32.  Скінченні лінійні рекурентні рівняння.

  33.  Нескінченні лінійні рекурентні рівняння.

  34.  Метод генератрис.

  35.  Означення графів. Графічне задання графів.

  36.  Задання графів матрицею суміжностей.

  37.  Задання графів матрицею інцидентностей.

  38.  Задання графів матрицею Кірхгофа.

  39.  Деякі теореми про графи.

  40.  Маршрути, ланцюги, цикли на графах.

  41.  Деякі класи графів (повні, дводольні, дерева).

  42.  Плоскі та неплоскі графи.

  43.  Ізоморфізм графів.

  44.  Дерева та їх властивості.

  45.  Теорема Ойлера про плоскі графи.

  46.  Графи  та .

  47.  Теорема Куратовського-Понтрягіна.

  48.  Теорема про правильні многогранники.

  49.  Ойлерові графи.

  50.  Теорема про дводольні графи.

  51.  Вступ до криптографії.

  52.  Способи шифрування інформації.  Метод підстановки.

  53.  Способи шифрування інформації.  Метод перестановки.

  54.  Способи шифрування інформації.  Метод Тритеміуса       

  55.  Метод дихотомії кодування інформації.

  56.  Метод Фано.

   

  Диференціальні рівняння

   

  1.  Диференціальні рівняння першого порядку:

  − Рівняння з відокремлюваними змінними та звідні до них.

  − Однорідні рівняння та звідні до них.

  − Рівняння в повних диференціалах. Інтегрувальний множник.

  − Лінійні рівняння та звідні до них.

  − Рівняння, не розв’язані відносно похідної.

  2.  Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків.

  − Рівняння, які інтегруються у квадратурах. Рівняння, які допускають зниження порядку.

  − Лінійні однорідні рівняння зі сталими коефіцієнтами.

  − Лінійні неоднорідні рівняння (методи варіації довільних сталих, невизначених коефіцієнтів).

  − Лінійні рівняння зі змінними коефіцієнтами.

  3.  Системи диференціальних рівнянь.

  − Методи розв’язування лінійних однорідних систем.

  − Методи розв’язування лінійних неоднорідних систем.

   

  Теорія ймовірностей

   

  1. Загальне означення випадкової величини та вектора, борельова σ-алгебра.

  2. Функція розподілу та її властивості, породжена міра Лебега-Стілтьєса.

  3. Функції від випадкової величини, перетворення величин.

  4. Обчислення математичного сподівання(дискретний та неперервний випадки).

  5. Математичне сподівання добутку та дисперсія суми незалежних величин.

  6. Граничні теореми Пуассона, Муавра-Лапласа.

  7. Посилений закон великих чисел Колмогорова.

  8. Класична центральна гранична теорема.

  9. Статистики, оцінки та їх властивості.

  10. Статистичні критерії, рівень та потужність, найпотужніші критерії.

  Програмові вимоги до державного комплексного іспиту із фахових дисциплін для випускників ІПОДП спеціальності “Історія”, освітній рівень “спеціаліст”  

  1.     Джерела до вивчення історії України.

  2.     Трипільська культура в історичній долі українського народу.

  3.     Кочові народи на території українських земель у добу заліза.

  4.     Античні міста-держави Північного Причорномор’я.

  5.     Передумови утворення Давньоруської держави. Норманська теорія походження Русі.

  6.     Політична історія Русі ІХ – Х ст.

  7.     Хрещення Русі: причини, вибір віри, значення.

  8.     Еволюція політичного устрою Київської Русі. Причини політичної децентралізації Русі.

  9.     Культура Київської Русі.

  10.         Політичний розвиток Галицького князівства за династії Ростиславичів.

  11.         Об’єднання Галицького і Волинського князівств в одну державу. Роман Мстиславич.

  12.         Внутрішня та зовнішня політика Данила Галицького.

  13.         Галицько-Волинське князівство в останній третині XIII –першій половині XIV ст.

  14.         Культура Галицько-Волинської держави.

  15.         Захоплення українських земель та їх становище в 40–90-х рр. XIV ст.

  16.         Українські землі у складі Великого князівства Литовського. Кревська унія 1385 р. та її наслідки.

  17.         Українські землі у складі Московії, Угорщини, Молдавії, Кримського ханства і Турецької імперії у XV – першій половині XVI ст.

  18.         Селянське повстання на Прикарпатті під проводом Мухи.

  19.         Політичний розвиток українських земель у першій половині XV ст. Городельський акт 1413 р.

  20.         Розвиток міст України у XIV – першій половині XVII ст. Магдебурзьке право.

  21.         Встановлення та розвиток фільваркового господарства в Україні у другій половині XV – першій половині XVII ст. Посилення закріпачення селян.

  22.         Соціально-економічні та політичні передумови виникнення українського козацтва.

  23.         Посилення козацтва в першій половині XVI ст. Запорізька Січ.

  24.         Українське козацтво у боротьбі проти турецьких і татарських загарбників у XVI – першій половині XVII ст. Гетьман П.Конашевич-Сагайдачний.

  25.         Люблінська унія 1569 р. та її наслідки.

  26.         Церковне життя у другій половині XVI – першій половині XVII ст. Роль церковних братств у розвитку освіти та книгодрукування в Україні.

  27.         Брестська (Берестейська) церковна унія 1596 р. та її наслідки.

  28.         Козацько-селянські повстання кінця XVI – 30-х рр. XVII ст. та їх наслідки.

  29.         Україна напередодні Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Причини та характер війни.

  30.         Гетьман України Б. Хмельницький: життя та діяльність. Оцінка особи Б. Хмельницького в історіографії.

  31.         Початковий етап Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Перші перемоги козацько-селянських військ (1648 р.)

  32.         Визвольний похід Б. Хмельницького в західноукраїнські землі (1648 р.). Народні повстання в Галичині (С. Височан, І. Грабівський та ін.).

  33.         Військові дії в Україні 1649–1653 рр. в умовах Національно-визвольної війни під керівництвом Б. Хмельницького.

  34.         Формування Української гетьманської держави середини XVII ст.: адміністративно-територіальний устрій, органи влади, створення армії.

  35.         Українсько-російські відносини в ході Національно-визвольної війни середини XVII ст. Оцінка українсько-російського міждержавного договору 1654 р. в історіографії.

  36.         Хід військових дій у 1654–1657 рр. та їх наслідки. Віленське перемир’я.

  37.         Політичне становище Української козацької держави після смерті Б. Хмельницького. Внутрішня і зовнішня політика І. Виговського. Гадяцький договір. Московсько-українська війна 1658-1659 рр.

  38.         Доба Руїни в Україні: причини, характер, наслідки. Історіографія проблеми.

  39.         Боротьба козацько-старшинських угрупувань за владу (кінець 50-х– середини 70-х років XVII ст.)

  40.         Програма державного будівництва гетьмана П. Дорошенка та його роль в історії української державності XVII ст.

  41.         Андрусівське перемир'я та “Трактат про вічний мир”: зміст, характер, та значення в історії України.

  42.         Гетьман України І. Мазепа: особливості внутрішньої та зовнішньої політики. Оцінка його діяльності в українській та зарубіжній історіографії.

  43.         Гетьман П. Орлик та його Конституція.

  44.         Діяльність Першої Малоросійської колегії та обмеження політичної автономії Гетьманщини.

  45.         Гетьманування Д. Апостола. “Рішительні пункти” (1728 р.).

  46.         Правління гетьманського уряду (1734–1750 рр.) та наслідки його діяльності для України.

  47.         Діяльність гетьмана К. Розумовського. Оцінка його особи в історіографії.

  48.         Господарське життя й політичний устрій Лівобережної Гетьманщини, Слобідської України та Запоріжжя у другій половині XVII – XVIII ст.

  49.         Остаточна ліквідація царизмом української автономії: причини, особливості, наслідки. Діяльність Другої Малоросійської колегії (1764–1782 рр.)

  50.         Остаточна ліквідація Запорозької Січі та її історична роль в історії України.

  51.         Народно-визвольні рухи в Україні в першій половині XVIII ст. (гайдамаччина, опришківство). Коліївщина.

  52.         Поділи Речі Посполитої в другій половині XVIII ст. та їх значення для історичного розвитку українських земель.

  53.         Входження Північного Причорномор’я, Приазов’я та Криму до складу Російської держави (друга половина XVIII ст.): заселення та господарський розвиток.

  54.         Українська культура в другій половині XVII – XVIII ст.

  55.         Адміністративно-територіальний устрій українських земель у XIX – на початку XX ст.

  56.         Антиукраїнська політика російського царизму в другій половині XIX ст.

  57.         Сутність українського національного відродження XIX ст., його передумови та етапи.

  58.         Особливості політики австрійського уряду на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – на початку XIX ст. Рутенство.

  59.         Перша хвиля українського національного відродження на Наддніпрянській Україні (кінець XVIII – 40-і рр. XIX ст.).

  60.         Українське національне відродження на західноукраїнських землях наприкінці XVIII – в першій половині XIX ст. “Руська трійця”.

  61.         Сільське господарство і промисловість Наддніпрянської України в першій половині XIX ст.: криза кріпосництва, зародження ринкових відносин і початок промислового перевороту.

  62.         Україна у війні Росії з наполеонівською Францією (1812–1814 р.).

  63.         Масонські ложі, декабристський і польський визвольний рухи в Україні в першій половині XIX ст.

  64.         Кирило-Мефодіївське товариство. Т. Шевченко. Історіографія проблеми.

  65.         Галичина в період революції 1848 рр. Історіографія проблеми.

  66.         Культура України першої половини XIX ст.

  67.         Кримська війна 1853–1856 рр. та Україна.

  68.         Аграрна реформа 1861 р.: підготовка, суть, особливості проведення в України.

  69.         Сільське господарство України в 60–90-ті рр. XIX ст.

  70.         Розвиток промисловості в Наддніпрянській Україні у 60–90-ті роки XIX ст. Залізничне будівництво.

  71.         Зростання населення Наддніпрянської України та зміни в його соціальній і національній структурі в другій половині XIX ст.

  72.         Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX – на початку XX ст.

  73.         Український національний рух у Наддніпрянській Україні в кінці 50–80-х рр. XIX ст. Гуртки-громади.

  74.         Український національний рух у Галичині, Буковині й Закарпатті в другій половині XIX ст.

  75.         Боротьба навколо “нової ери” в Галичині – каталізатор політизації українського руху в першій половині 1890-х років.

  76.         Кристалізація ідеї політичної самостійності України та оформлення партійно-політичної системи українського суспільства в Галичині в другій половині 1890-х рр. – на початку XX ст.

  77.         Активізація громадівського студентського на східноукраїнських землях у 1890-х рр. – на початку XX ст. “Братство тарасівців”.

  78.         Культура України в другій половині XIX ст.

  79.         Утворення і діяльність перших українських політичних партій на Наддніпрянській Україні на початку XX ст.

  80.         Наддніпрянська Україна в період першої російської революції 1905–1907 рр.

  81.         Україна напередодні Першої світової війни (1907–1914 рр.). Столипінська політична реакція.

  82.         Український національний рух на західноукраїнських землях у 1900–1914 рр.

  83.         Розвиток культури в Україні на початку XX ст.

  84.         Україна у Першій світовій війні. Український національний рух у роки війни.

  85.         Українська національно-демократична революція (1917–1921 рр.) в історіографії.

  86.         Початок національно-державного відродження України. Утворення і діяльність Центральної Ради. І та II Універсали.

  87.         Проголошення Української Народної Республіки. Соціально-економічна, політична і національна програма III Універсалу Центральної Ради.

  88.         Війна Радянської Росії проти УНР (грудень 1917 – березень 1918 р). IV Універсал Центральної Ради – проголошення незалежності УНР.

  89.         Переговори в Бресті між УНР і країнами Четверного Союзу. Договір 9 лютого 1918 р. та його наслідки.

  90.         Гетьманський переворот. Внутрішня і зовнішня політика уряду гетьмана П.Скоропадського.

  91.         Боротьба проти гетьманського режиму: діяльність Українського Національного Союзу, утворення Директорії, повалення гетьманату.

  92.         Діяльність Директорії в кінці 1918 – на початку 1919 р. Трудовий Конгрес. Війна радянської Росії проти УНР (листопад 1918 р. – квітень 1919 р.).

  93.         Національно-демократична революція на західноукраїнських землях. Утворення ЗУНР.

  94.         Внутрішня і зовнішня політика уряду ЗУНР.

  95.         Польсько-українська війна кінця 1918 – середини 1919 р. та її наслідки.

  96.         Більшовицький режим в Україні та його політика в 1919 р. Антибільшовицький опір в Україні. Червоний терор.

  97.         Контрнаступ військ Директорії УНР і ЗУНР у 1919 р. Поразка українських армій. Денікінський терор в Україні.

  98.         Варшавський договір 1920 р. Директорії УНР і Польщі. Наступ польсько-українських військ проти більшовиків в Україні та його провал. Ризький мирний договір 1921 р.

  99.         Перехід до нової економічної політики в Україні. Сутність непу та його обмеженість.

  100.    Утворення СРСР і проблеми його юридичного оформлення. Обмеження повноважень України в складі СРСР у 20–30-х роках XX ст.

  101.    Політика українізації, її причини та суть. Боротьба навколо українізації, її здобутки і втрати.

  102.    Більшовицька політика форсованої індустрії та Україна: втрати і досягнення.

  103.    Насильницька колективізація в радянській Україні. Колгоспна система – новітня форма закріпачення селян.

  104.    Голодомор 1932–1933 рр. та його наслідки. Історіографія проблеми.

  105.    Громадсько-політичне життя в кінці 20–30-х рр. XX ст. в УРСР. Сталінізм. Конституція УРСР 1937 р. Масовий терор.

  106.    Ідеологізація і централізація культурного життя в радянській Україні у 1930-ті рр. Згортання українізації. “Розстріляне відродження”.

  107.    Соціально-економічне становище Західної України в складі Польщі у 20–30-ті рр. XX ст.

  108.    Партії і політична боротьба на українських землях у Польщі в 20–30 рр. XX ст.

  109.    Створення Української Військової організації. Діяльність Організації Українських Націоналістів у міжвоєнний період.

  110.    Політичне та соціально-економічне становище Північної Буковини, Бессарабії і Закарпаття у складі Румунії та Чехословаччини в 20–30-х рр. XX ст. Карпатська Україна.

  111.    Стан української культури в міжвоєнний період.

  112.    Радянсько-німецькі договори 1939 р. та західноукраїнські землі.

  113.    Початок другої світової війни. Приєднання Західної України до складу УРСР. Радянізація західних земель України (1939–1941 рр.). Встановлення тоталітарного режиму.

  114.    Початок німецько-радянської війни. Оборонні бої в Україні 1941–1942 рр. Причини невдач радянських військ.

  115.    Нацистський окупаційний режим в Україні. Радянське підпілля і партизанських рух 1941–1944 рр. в Україні.

  116.    ОУН на початку війни. Акт проголошення Української держави. ОУНівське підпілля 1941-1942 рр. Боротьба гітлерівців з ОУНівським підпіллям.

  117.    Вересневі операції 1943 р. Падіння “Східного валу” і визволення Києва.

  118.    Створення УПА. Збройна боротьба ОУН і УПА в 1942–1944 рр. Відносини між націоналістичним рухом опору та радянськими і польськими партизанами.

  119.    Наступальні операції радянських військ 1944 р. Завершення звільнення України від нацистів.

  120.    Культура України в роки Другої світової війни.

  121.    Україна в останні роки сталінського керівництва (1945–1953 рр.): післявоєнна відбудова, посилення репресій. “Жданівщина”.

  122.    Лібералізація суспільно-політичного життя в Україні в 1953–1964 рр.

  123.    Реформа управління народним господарством у другій половині 50-х років XX ст. Раднаргоспи.

  124.    3агострення політико-ідеологічної кризи радянського режиму в 1964–1985 рр. Проблеми промислового та аграрного розвитку України в 1964–1985 рр.

  125.    Посилення національно-визвольного руху в 1964–1985 рр. Шістдесятники. Дисидентство. Українська Гельсінська Спілка. Політичні репресії 60–80-х рр. XX ст.

  126.    Перебудова в СРСР. Демократизація суспільства. Гласність. Реформа політичної системи.

  127.    Стан економіки України в 1985–1991 рр. Спроба “прискорення” економічної реформи.

  128.    Початок національно-культурного відродження та формування багатопартійності в Україні в 1985–1991 рр.

  129.    Проголошення незалежності України. Розбудова української держави та її суспільно-політичне життя 1991–1994 рр. Зовнішньополітична доктрина України.

  130.    Суспільно-політичний, соціально-економічний і культурно-духовний розвиток України 1994–2004 рр. Зовнішньополітичні вектори України.

  131.    Особливості суспільно-політичного життя України у 2005–2013 рр.

  132.    Проблеми економічного розвитку України на початку XXI ст.

  133.    Національно-культурне та духовне життя України в ІІІ тисячолітті.

  134.    3овнішня політика незалежної України у 2005–2013 рр.

  135.    Євромайдан (Революція гідності) 2013–2014 рр.: передумови, хід, наслідки.

  136.    3овнішня політика незалежної України у 2005–2013 рр.

  137.    Євромайдан (Революція гідності) 2013–2014 рр.: передумови, хід, наслідки.

  138.    Антитерористична операція (АТО) на сході України 2014–2017 рр.

  139.    Причини та початок Першої світової війни. Хід військових дій в 1914 р.

  140.    Поразка Німеччини та її союзників. Завершення і основні підсумки Першої світової війни.

  141.    Німецька революція 1918–1919 рр., її демократичні завоювання.

  142.    Націонал-соціалістська диктатура в Німеччині: ліквідація ладу парламентської демократії, принцип фюрерства, тоталітарно-фашистська модель державного регулювання (1933 – 1939 рр.).

  143.    Фашистська диктатура в Італії: внутрішня і зовнішня політика (1922–1939 рр.).

  144.    “Новий курс” Ф.Д.Рузвельта в США як класичний зразок ліберально-реформістського варіанту державного регулювання економіки (1933–1938 рр.).

  145.    Народний фронт у Франції (1934–1938 рр.).

  146.    Передвоєнна політична криза в Європі 1939 р.

  147.    “Дивна війна”  на Західному фронті. Наступ Німеччини. Поразка Франції ( 22 червня 1940 р.).

  148.    Створення антигітлерівської коаліції в роки Другої світової війни.

  149.    Кримська (Ялтинська) та Берлінська (Потсдамська) конференції. Підсумки війни в Європі.

  150.    Післявоєнне мирне врегулювання в Європі. Мирні договори 1947 р.

  151.    Проблеми економічного, суспільно-політичного розвитку Німеччини після закінчення Другої світової війни. Розкол  Німеччини, утворення двох держав на німецькій землі: ФРН і НДР (1945–1949 рр.).

  152.    “Економічне диво” у ФРН і його причини (50–ті рр. XX ст.). Доктрина “соціального ринкового господарства”.

  153.    Канцлерство Г.Коля (1982–1998 рр.).

  154.    Соціально-економічне і політичне становище на східнонімецьких землях у кінці 80-х рр. Об'єднання Німеччини (1990 р.).

  155.    Президентські вибори 1980 р. у США. Консервативні основи економічної і соціальної політики уряду республіканця Р.Рейгана (1981–1988 рр.).

  156.    Президентські вибори 1992 р. Внутрішня і зовнішня політика адміністрації президента Б.Клінтона (1993–2000 рр.).

  157.    Консервативний кабінет М.Тетчер. “Тетчеризм”. Теоретичні основи соціально-економічної стратегії консерваторів (монетаризм). Зовнішня політика (1979–1990 рр.)

  158.    Канцлерство А. Меркель.

  159.    Тимчасовий режим у Франції (1944–1946 рр.).

  160.    IV Республіка у Франції (1946–1958 рр.).

  161.    Канцлерство Г. Шредера (1998–2002 рр., 2002–2005 рр.).

  162.    Президентство Шарля де Голля (1958–1968 рр.) Посилення ролі держави в економіці і соціальній сфері. Референдум 27 квітня 1969 р.

  163.    Італія 1990-х років. Кінець періоду Першої республіки і перехід до Другої Республіки.

  164.    Проблеми соціально-економічного і політичного розвитку країн Латинської Америки (80–90-ті рр. ХХ ст.). Цивілізаційна специфіка регіону. Латинська Америка на початку ХХІ ст.

  165.    Міжнародні відносини у другій половині 80-х рр. ХХ ст. Закінчення “холодної війни”.

   

  166.    Утворення незалежної Польської Республіки. Друга Річ Посполита в період між Першою і Другою світовими війнами.

  167.    Польща в роки Другої світової війни.

  168.    Антифашистська боротьба польського народу. Формування нових органів влади.

  169.           Польща у 90-ті рр. XX ст. Сучасне становище Республіки Польща.

  170.    Становлення тоталітарної системи в Болгарії. Соціально-економічне, політичне становище та зовнішня політика країни (1944–1989 рр.).

  171.    Болгарія останнього десятиріччя XX ст.

  172.    Кінець авторитаризму та початок трансформації болгарського суспільства (1989–1990-ті рр.).

  173.           Республіка Болгарія на початку ХХІ ст.

  174.           Утворення Чехословацької Республіки, її внутрішнє і зовнішнє становище між Першою і Другою світовими війнами.

  175.           Чехословаччина у 1945–1969 рр. Зростання опору радянській моделі соціалізму. “Празька весна” і її наслідки.

  176.    Режим “нормалізації” 1969–1980-х років в Чехословаччині. “Ніжна революція” та початок трансформації суспільства.

  177.    Республіка Чехія в 90–ті рр. ХХ – початку ХХІ ст.

  178.    Республіка Словаччина в 90–ті рр. ХХ – початку ХХІ ст.

  179.    Народи Югославії в період Другої світової війни. Народно-визвольна боротьба проти фашизму (1941–1945) рр.

  180.           Розпад Югославської Федерації. Міжетнічні війни Утворення нових держав на Балканах.

  181.           Росія на початку ХХ ст. (1900–1914 рр.).

  182.           Росія в роки Першої світової війни (1914–1918 рр.).

  183.  Громадянська війна в Росії (1917–1920 рр.): причини, особливості та наслідки. Криза політики “воєнного комунізму”.

  184.  Індустріалізація, насильницька колективізація сільського господарства, посилення тоталітаризму та особистої влади Сталіна у 30-ті рр. ХХ ст.

  185.  Зовнішня політика СРСР у 1921–1941 рр.: дуалізм, наслідки.

  186.  21. Радянський Союз у роки Другої світової війни. Воєнні поразки і вирішальні перемоги СРСР у війні проти фашистської Німеччини та мілітаристської Японії.

  187.  Особливості соціально-економічного і політичного розвитку СРСР в 1945–1980 рр. Провал спроб реформувати радянське суспільство.

  188.    Росія у посткомуністичний період. Перехід до демократизації та ринкових відносин. Загострення міжнаціональних взаємин та зовнішня політика.

  189.  Білорусія між Першою і Другою світовими війнами.

  190.  Білорусь в роки Другої світової війни.

  191.  Білорусь у посткомуністичний період, її  соціально-економічний політичний розвиток та зовнішня політика.

  192.    Угорщина між двома світовими війнами. Політичне та економічне становище. Зовнішня політика.

  193.    Румунія між світовими війнами. Внутрішнє становище. Зовнішня політика.

  194.    Албанія між двома  світовими війнами.

  195.    Румунія в роки Другої світової війни.

  196.    Угорщина в роки Другої світової війни.

  197.    Встановлення комуністичного режиму в Угорщині. Народно-демократична революція 1956 р. “Кадаровська модель” соціалізму.

  198.    Авторитарний режим Н. Чаушеску в Румунії та його крах.

  199.    Угорщина в 90-ті роки ХХ – початку ХХІ ст.

  200.    Румунія в 90-ті роки ХХ ст. – початку ХХІ ст.

   

  201.    Іранська революція 1905–1911 рр.,  її  характер, хід, результати і значення.

  202.    Революція 1908–1909 рр. у Туреччині.

  203.    Синьхайська революція 1911–1913 рр. у Китаї.

  204.    Піднесення національно-визвольного руху в Туреччині після Першої світової війни. Національно-буржуазна революція (1918–1923 рр.). Ідеологія кемалізму.

  205.    Національно-визвольна боротьба народів Індії після завершення Першої світової війни (1918 – середина 1920-х рр.). М.Ганді й гандизм.

  206.    Національна революція 1925–1927 рр. у Китаї.

  207.    Китай у 1927–1937 рр.: соціально-економічний і політичний розвиток, взаємовідносини між Гоміньданом і КПК.

  208.    Китай у 1937–1945 рр. Визвольна війна китайського народу проти японських загарбників.

  209.    Основні тенденції внутрішнього розвитку Японії в міжвоєнний період (1918–1939 рр.) (економіка, політична система, демократичний рух). Особливості японського фашизму і мілітаризму.

  210.    Японія в роки Другої світової війни.

  211.    Піднесення національно-визвольного руху в Індії в 1945–1947 рр. Проголошення незалежності Індії. Державний розвиток країни: від домініону до республіки. Прийняття Конституції Республіки Індії.

  212.    Громадянська війна в Китаї (1946–1949 рр.). Проголошення КНР.

  213.    Революція 23 липня 1952 р. в Єгипті. Внутрішня і зовнішня політика президента Г.А.Насера (50–60-ті рр. ХХ ст.)

  214.    Розпад колоніальної системи в Африці після Другої світової війни: етапи, значення, наслідки. Обрання  африканськими державами шляхів незалежного розвитку.

  215.    Крах режиму апартеїду в Південно-Африканській Республіці друга половина 80-х – середина 90-х рр. ХХ ст.

  216.    Близькосхідна криза: причини, сутність, сучасний стан.

  217.    “Біла революція” в Ірані. (60–70-ті рр. ХХ ст.), її зміст і наслідки. Криза шахського режиму і визрівання передумов антимонархічної революції.

  218.    Антимонархічна революція 1979 р. в Ірані.

  219.    Квітневі події 1978 р. в Афганістані, їх зміст, наслідки, сучасні оцінки. Громадянська війна в Афганістані і втручання СРСР (1979–1989 рр.).

  220.    КНР в умовах здійснення соціально-економічних реформ і політики модернізації (1978 – поч. ХХІ ст.).

   


  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.