enruen
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Інститут післядипломної освіти та довузівської підготовки
Система безперервного навчання -                    
           якісна освіта впродовж життя
 

Підготовчі курси
Дистанційне навчання
Перепідготовка фахівців
Платні курси та тренінги
Інформаційна панель
Відобразити головне меню

  Витяг з правил прийому

  Правила прийому до Навчально-наукового інституту післядипломної освіти та дистанційного навчання Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” у 2016 році розроблені Приймальною комісією Державного вищого навчального закладу “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (далі – Правила, Приймальна комісія, Університет, ННІПОДН) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 і є обов’язковими до виконання.

  І. Загальні положення

  1.1. Підставою для оголошення прийому на навчання за програмами післядипломної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста є ліцензія Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636113 від 01 квітня 2015 року  та затверджені Правила прийому до ННІПОДН. Термін дії ліцензії вказаний у додатку до ліцензії.

  1.2. Післядипломна освіта може здійснюватися за всіма акредитованими в Університеті спеціальностями для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста в межах ліцензованого обсягу.

              У 2016 році Університет оголошує прийом на навчання за програмами післядипломної освіти відповідно до переліку спеціальностей (додаток 12.1).

  1.3. Фінансування післядипломної освіти в Університеті здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб. Вартість року навчання, терміни навчання визначені у додатку 12.2.

  1.4. Іноземці та особи без громадянства можуть навчатися за програмами післядипломної освіти за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

  1.5. Усі особи, які навчаються за програмами післядипломної освіти у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.

  1.6. Прийом до ННІПОДН здійснюється на конкурсній основі.

  ІІ. Організація прийому до ННІПОДН

  2.1. Організацію прийому вступників здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію
  ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, затвердженим ректором Університету.

  2.2. Ректор забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

  2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора Університету.

  2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до ННІПОДН, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії щодо вступу до ННІПОДН оприлюднюються на стендах та веб-сайті Університету (www.pu.if.ua, розділ “ПРИЙОМ ДО УНІВЕРСИТЕТУ”), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

  ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  На навчання за програмами післядипломної освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи з повною вищою освітою (ступінь вищої освіти бакалавр, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та ступінь вищої освіти магістр).

  IV. Порядок роботи

  Порядок роботи відбіркової комісії ННІПОДН:

  понеділок-п’ятниця   -        9.00-17.00, 

  перерва — 13.00-14.00;

  субота-неділя              -        вихідний.

  V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

  5.1. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання за програмами післядипломної освіти визначаються цими Правилами.

  5.2. Прийом заяв та документів від вступників на навчання за програмами післядипломної освіти для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі повної вищої освіти здійснюється з 04 квітня
  по 23 серпня 2016 року
  .

  5.3. Вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування вступників на навчання за програмами післядипломної освіти на основі вищої освіти проводиться в такі строки:

  Етапи вступної кампанії до ННІПОДН

  Навчання без відриву від виробництва

  (заочна форма)

  Закінчення прийому заяв і документів

  о 15.00 год.

  23 серпня 2016 р.

  Строки проведення вступних випробувань до ННІПОДН

  25 серпня - 26серпня

  2016 р.

  Терміни оприлюднення рейтингових списків вступників

  не пізніше 10.00 години

  27 серпня 2016 р.

  Терміни зарахування вступників

  не пізніше 31 серпня

  2016 року

  VI. Порядок прийому заяв та документів для участі

  у конкурсному відборі до ННІПОДН

  6.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до ННІПОДН (далі – заява) в паперовій формі. Заява подається вступником особисто до відбіркової комісії.

  6.2. У заяві вступники вказують спеціальність післядипломної освіти.

  6.3. Під час подання заяви вступник пред’являє особисто:

  - документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон);

  - документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього.

  6.4. До заяви вступник додає:

  - копії документа про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього;

  - копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

  - копію трудової книжки (завіряється за місцем роботи);

  - чотири кольорових фотокартки розміром 3х4 см;

  - теку на зав'язках;

  - три конверти.

  6.5. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників й приймає рішення про допуск до вступних випробувань та участі в конкурсному відборі для вступу на навчання за програмами післядипломної освіти. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на стендах та веб-сайті Університету (www.pu.if.ua).

  6.6. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією фіксується в заяві вступника та підтверджується його особистим підписом при поданні заяви.

  6.7. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що здійснюється Міністерством освіти і науки України відповідно до Порядку визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 28 травня 2012 року № 632, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 червня 2012 року за № 960/21272. Визнання і встановлення еквівалентності цих документів здійснюються протягом першого року навчання.

  VII. Організація і проведення конкурсу

  7.1. Приймальна комісія допускає до вступних випробувань та участі в конкурсному відборі для вступу на навчання за програмами післядипломної освіти на основі отриманої вищої освіти першого чи другого рівня.

  7.2. Для вступників на навчання за програмами післядипломної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст конкурсний бал обчислюється як сума:

  - бала, одержаного на вступному випробуванні помноженого на ваговий коефіцієнт 0,7;

  - бала, розрахованого як середнє арифметичне всіх оцінок з додатку до диплома бакалавра, спеціаліста, магістра (включаючи оцінки за державну атестацію у 50-бальній шкалі помноженого на ваговий коефіцієнт 0,3;

  Вступне випробування для осіб зазначеної категорії проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями з визначених дисциплін
  (додаток 12.2).

  Бал вступного випробування, що проводиться у письмовій формі за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки, визначається як сума балів, одержаних за вирішення 25-и тестів, кожна правильна відповідь оцінюється у 2 бали.

  Сума вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці.

  VIII. Проведення вступних випробувань

  8.1. Для проведення вступних випробувань Приймальною комісією створюються екзаменаційні комісії.

  Рішенням Приймальної комісії результати вступного випробування з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність за програмами післядипломної освіти можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність.

  8.2. Програми вступних випробувань для вступу за програмами післядипломної освіти на основі вищої освіти розробляються і затверджуються Університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів і оприлюднюються на стендах та веб-сайті Університету (www.pu.if.ua).

  8.3. Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”.

  8.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у вступних випробуваннях та конкурсному відборі не допускаються.

  Перескладання вступних випробувань не допускається.

  8.5. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Університетом, розглядає апеляційна комісія Університету, яка діє відповідно до Положення про апеляційну комісію ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”. Її склад та порядок роботи затверджуються наказом ректора.

  ІX. Формування та оприлюднення списку вступників,

  рекомендованих до зарахування

  9.1. Список вступників до ННІПОДН після завершення вступних випробувань впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого за кожною спеціальністю відповідно до порядку формування рейтингового списку.

  9.2. У списку вступників, рекомендованих до зарахування,  зазначаються:

  - прізвище, ім’я та по батькові вступника;

  - конкурсний бал вступника.

  9.3. Рейтингові списки оприлюднюються у повному обсязі на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сайті Університету (www.pu.if.ua).

  Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання.

   

  X. Надання рекомендацій для зарахування

  Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування після завершення вступних випробувань вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах Приймальної комісії. Дані рішення оприлюднюються також на веб-сайті Університету (www.pu.if.ua). Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.

  XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

  11.1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не уклали угоду про навчання зап програмами післядипломної освіти та не здійснили оплату за перший семестр навчання у визначений термін) і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

  11.2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування.

  Договір із замовником щодо навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування.

  Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

  XII. Наказ про зарахування

  12.1. Наказ про зарахування на навчання видається ректором Університету на підставі рішення Приймальної комісії. Наказ про зарахування на навчання за програмами післядипломної освіти формується відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюється на інформаційних стендах Приймальної комісії та веб-сторінці Університету (www.pu.if.ua) у вигляді списку зарахованих.

  12.2. Вступники можуть бути відраховані з Університету за власним бажанням, про що видається відповідний наказ. Документи, що подавались вступником, повертаються йому.

  На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі.

  У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших спеціальностей перепідготовки за умови збігу конкурсного предмету та на підставі рішення Приймальної комісії.

  12.3. Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вказаних вище вимог.

  XIII. Зарахування до Університету на звільнені місця протягом перших днів навчання та зберігання робіт вступників

  13.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Університету, про що видається відповідний наказ.

  За рішенням Приймальної комісії Університету зарахування на місця відрахованих студентів осіб, які брали участь у конкурсі на дану спеціальність, відбувається протягом наступних п’яти робочих днів з урахуванням вимог цих Правил й у строгій відповідності з рейтинговими списками за спеціальностями.

  13.2. Роботи вступників, виконані ними на випробуваннях, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт.

  XIV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому

  до Університету

  14.1. На засіданні Приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

  14.2. Університет зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності. Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг повинні оприлюднюватися на стендах та веб-сайті Університету (www.pu.if.ua) не пізніше другого робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

   

   


  Додаток 12.1 до Правил прийому до ННІПОДН в 2016 році

  Перелік спеціальностей за програмами післядипломної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст,

  за якими оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання та вартість року навчання

  Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

  імені Василя Стефаника»

  Громадяни України

  Спеціаліст

  Галузі знань

  Спеціальності

  Нормативні терміни навчання

  Вартість одного року навчання, грн.

  Код

  Назва

  Код

  Назва

  Заочна форма навчання

  Заочна форма навчання

  01

  Освіта

  012

  Дошкільна освіта

  2 роки

  6072

  01

  Освіта

  013

  Початкова освіта

  2 роки

  5512

  01

  Освіта

  014

  Середня освіта (Географія)

  2 роки

  5520

  01

  Освіта

  014

  Середня освіта (Математика)

  2 роки

  4428

  01

  Освіта

  014

  Середня освіта (Інформатика)

  2роки

  6364

  01

  Освіта

  014

  Середня освіта (Історія)

  2 роки

  5416

  01

  Освіта

  014

  Середня освіта (Англійська мова і література)

  2 роки

  6 місяців

  7500

  05

  Соціальні та поведінкові науки

  053

  Психологія

  2 роки

  6282

  05

  Соціальні та поведінкові науки

  055

  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  2 роки

  8598

  08

  Право

  081

  Право

  3 роки

  8690

  20

  Аграрні науки та продоволь-ство науки

  205

  Лісове господарство

  2 роки

  5318

  23

  Соціальна робота

  231

  Соціальна робота

  2 роки

  4334

  24

  Сфера обслугову-вання

  241

  Готельно-ресторанна справа

  2 роки

  8727

  Додаток 12.2 до Правил прийому до ННІПОДН в 2016 року

  Перелік вступних випробувань на спеціальності перепідготовки,

  за якими оголошується прийом на навчання

  Державний вищий навчальний заклад «Прикарпатський національний університет

  імені Василя Стефаника»

  Громадяни України

  Спеціаліст

  Галузі знань

  Спеціальності перепідготовки

  Вступне випробування з використанням комп¢ютерних тестових технологій

  Код

  Назва

  Код

  Назва

  01

  Освіта

  012

  Дошкільна освіта

  українська мова та література

  01

  Освіта

  013

  Початкова освіта

  українська мова та література

  01

  Освіта

  014

  Середня освіта (Географія)

  географія

  01

  Освіта

  014

  Середня освіта (Математика)

  математика

  01

  Освіта

  014

  Середня освіта (Інформатика)

  математика

  01

  Освіта

  014

  Середня освіта (Історія)

  історія України

  01

  Освіта

  014

  Середня освіта (Англійська мова і література)

  англійська мова

  05

  Соціальні та поведінкові науки

  053

  Психологія

  біологія

  05

  Соціальні та поведінкові науки

  055

  Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  іноземна мова

  08

  Право

  081

  Право

  історія України

  20

  Аграрні науки та продовольство науки

  205

  Лісове господарство

  біологія

  23

  Соціальна робота

  231

  Соціальна робота

  українська мова та література

  24

  Сфера обслуговування

  241

  Готельно-ресторанна справа

  географія

   

  MasSerg © 2013. All Rights Reserved.
  Precarpathian university.Ukraine.